group dinner 27 Feb 2020

Left to right: Chester, Andrea, Eunice, Xian Qi, Wei Xiang, LWK, Helene

group dinner 18 Apr 2018

Left to right: Yuemin, Helene, Jobie, Daniel, Wei Xiang, Po Kai, LWK, Carmen, James, Chandan, Kumaran, Yingzhou

group photo Apr 2017

Back: Bo Yang, Wei Xiang, Po Kai. Fourth row: Chandan, Alvis
Third row: Yingzhou, Deborah, Carmen, LWK. Second row: Eliora. Front: Zhi Ming

celebratory dinner for Yongjia, Shirley, Yingzhou and Marcus 12 Jan 2016

Back: Yongjia, Eric, Boyang, Joey, Zhi Yong, Shirley, Yu Qian, Shi Ning
Front: Marcus, Yingzhou, Weixiang, LWK

group photo 5 Mar 2014

Back: Liu Yu, Kumaran, LWK, Zhi Yong, Bo Yang, Chandan, Yingzhou
Front: Yu Qian, Deborah, Jing Wei, Yongjia

group dinner 7 Mar 2013 - Crab feast!

Back: Chloe, Holly, Bo Yang, Garvin, Yingzhou, Zhi Yong, LWK
Front: Yu Qian, Jing Wei, Joey, Yongjia, Liu Yu, Kumaran

group outing 7 Aug 2012 - The gals

Yingjia, Liu Yu, Shirley, Felicia, Yu Qian, Jing Wei, Joey

group outing 7 Aug 2012 - The guys

Back: Kumaran
Front: Garvin, LWK, Zhi Yong, Bo Yang, Yingzhou

mid-Autumn Festival 2011

Fourth row: Bo Yang, Yingzhou, Chin Lam
Third row: Garvin, Liu Yu, Jing Wei, Felicia's B/F
Second row: Shirley, Felicia, Yu Qian, Yongjia
Front row: Sonia, Joey

July 2011

Fourth row: Bo Yang
Third row: Yuan Yu, Liu Yu, Zhi Yong, Chung Hao, Garvin, Rakesh
Second row: Xin Rui, Sonia, Stephanie, Kumaran
Front row: Felicia, Joey, Pei Yu

Jan 2011

Third row: Rakesh, Zhi Yong, Bo Yang, Chung Hao
Second row: Kumaran, LWK, Barry
Front row: Joey, Stephanie, Sonia, Felicia

Jan 2011

Back row: Sonia, Chung Hao, Barry, Zhi Yong, Kiat Hwa
Front row: Joey, Stephanie, Felicia, Rakesh, LWK, Kumaran

2010

Back row: Rakesh, Kumaran, LWK, Garvin, Liu Yu, Laura, Boyang
Middle row: Felicia, Shirley, Pei Yu, Sabrina, Zhiyong
Front: Joey

2009 (NTU)

Back row: Suat Ping, Jia Hui, Clarice, Kumaran, Connie, Shu Hui, Zhiyong
Middle row: Sylvia, Felicia
Front row: LWK, Rakesh, Laura, Kwee Swee, Chee May

Back row: Suat Ping, Xin Rui, Irene, Shu Cong, Mei Chien
Middle row: Wen Ling, Jing Sian, Felicia
Seated: Garvin, LWK, Rakesh

Back row: Rakesh, Garvin, Suat Ping, Wen Ling, Mei Chien, Xinrui
Front row: LWK, Irene, Shucong, Jing Sian, Felicia

2009 (NUS)

Back row: Wen Ling, Suat Ping, Kaining, Chang Hong
Front row: Garvin, LWK, Ruishen

2008

Left: Angela, Meiqiang, Eunice, Boon Ying, LWK, Seah Ling
Right: Garvin, Kien Voon, Suat Ping, Wen Ling, Kaining, Jeremiah

Graduation of Jeremiah, Sridevi, Chunxiang and Angela

Graduation of Garvin, Chunxiang and Sridevi

2005

Back: Pek Ke, Loi Hian, Richard, Garvin, Guihua, Mui Ling, Chunxiang, Zhijie
Middle: Suming, Seah Ling, Mei En, Jialin, Yen Khng, Sridevi, Kien Voon
Front: Dr Goh Lai Yoong, LWK, A/P Fan Wai Yip, Ahmed

2004

Back row: LWK, Ahmed, Loi Hian, Kiat Hwa, Garvin, Gao Lu, Sin Yee, Seah Ling, Guihua, Zhijie
Front row: Pek Ke, Chunxiang, Janet, Sridevi, Yen Khng, Jialin

2004

Back: Garvin, LWK, Pek Ke, Gao Lu
Front: Chunxiang, Janet, Yen Wah

2002

Back row: Padma, Pek Ke, Sin Yee, Elaine, LWK
Front row: Sridevi, Mien Wei, Guizhu, Doreen, Janet

2002

Graduation for Mien Wei and Guizhu

2001

Left to right: Li Bo, Mien Wei (with Mi mi), Guizhu, LWK, Lin Qi, Mingli, Chuen Tse

2001

Left to right: Chuen Tse, Guizhu, Li Bo, Leonard, LWK, Mien Wei, Lin Qi, Mingli, Junlian

1998

Back: Kwai Sum, Leonard, Junlian Middle: Guizhu, Lin Min Front: Mien Wei, LWK, Liu Yao