1. Jiadong Zhou, Chao Zhu, Yao Zhou, Jichen Dong, Peiling Li, Zhaowei Zhang, Zhen Wang, Yung-Chang Lin, Jia Shi, Runwu Zhang, Yanzhen Zheng, Huimei Yu, Bijun Tang, Fucai Liu, Lin Wang, Liwei Liu, Gui-Bin Liu, Weida Hu, Yanfeng Gao, Haitao Yang, Weibo Gao, Li Lu, Yeliang Wang, Kazu Suenaga, Guangtong Liu, Feng Ding, Yugui Yao & Zheng Liu Composition and phase engineering of metal chalcogenides and phosphorous chalcogenides, Nature Materials 2022.
 2. Jiawei Lai; Junchao Ma; Zipu Fan; Xiaoming Song; Peng Yu; Zheng Liu; Pei Zhang; Yi Shi; Jinluo Cheng; Dong Sun Direct Light Orbital Angular Momentum Detection in Mid-Infrared Based on Type-II Weyl Semimetal TaIrTe4, Advanced Materials 2022
 3. Bijun Tang, Dianyi Hu, Xiaoxu Zhao, Xiaowei Wang*, and Zheng Liu* Recent Developments in Chemical Vapor Deposition of 2D Magnetic Transition Metal Chalcogenides, ACS Applied Electronic Materials 2022
 4. Ping Wang, Yang Yang, Er Pan, Fucai Liu, Pulickel M. Ajayan, Jiadong Zhou, Zheng Liu Emerging Phases of Layered Metal Chalcogenides, Small 2022, 18, 2105215.
 5. Wenjing Huang, Yijin Wang, Jiawei Liu, Yu Wang, Daobin Liu, Jingfeng Dong, Ning Jia, Lan Yang, Chuntai Liu, Zheng Liu, Bin Liu, Qingyu Yan Efficient and Selective CO2 Reduction to Formate on Pd-Doped Pb3(CO3)2(OH)2: Dynamic Catalyst Reconstruction and Accelerated CO2 Protonation, Small 2022, 18, 2107885.
 6. Sunchao Huang, Ruihuan Duan, Nikhil Pramanik, Chris Boothroyd, Zheng Liu, Liang Jie Wong Enhanced Versatility of Table-Top X-Rays from Van der Waals Structures, Advanced Science 2022, 9, 2105401.
 7. Bijun Tang, Xiaowei Wang, Mengjiao Han, Xiaodong Xu, Zhaowei Zhang, Chao Zhu, Xun Cao, Yumeng Yang, Qundong Fu, Jianqun Yang, Xingji Li, Weibo Gao, Jiadong Zhou, Junhao Lin & Zheng Liu Phase engineering of Cr5Te8 with colossal anomalous Hall effect, Nature Electronics 2022, 5, 224.
 8. Huimin Liu, Xiuyao Lang, Chao Zhu, Janis Timoshenko, Martina Rüscher, Lichen Bai, Néstor Guijarro, Haibo Yin, Yue Peng, Junhua Li, Zheng Liu, Weichao Wang, Beatriz Roldan Cuenya, Jingshan Luo Efficient Electrochemical Nitrate Reduction to Ammonia with Copper Supported Rhodium Cluster and Single-Atom Catalysts, Angewandte Chemie 2022, 134, e202202556.
 9. Sunchao Huang, Ruihuan Duan, Nikhil Pramanik, Chris Boothroyd, Zheng Liu, Liang Jie Wong Enhanced Versatility of Table-Top X-Rays from Van der Waals Structures, Advanced Science 2022, 2105401
 10. Shasha Guo, Jiecai Fu, Peikun Zhang, Chao Zhu, Heming Yao, Manzhang Xu, Boxing An, Xingli Wang, Bijun Tang, Ya Deng, Teddy Salim, Hongchu Du, Rafal E. Dunin-Borkowski, Mingquan Xu, Wu Zhou, Beng Kang Tay, Chao Zhu, Yanchao He, Mario Hofmann, Ya-Ping Hsieh, Wanlin Guo, Michael Ng, Chunlin Jia, Zhuhua Zhang, Yongmin He & Zheng Liu Direct growth of single-metal-atom chains, Nature Synthesis 2022, 1, 245.
 11. Yongmin He, Liren Liu, Chao Zhu, Shasha Guo, Prafful Golani, Bonhyeong Koo, Pengyi Tang, Zhiqiang Zhao, Mangzhang Xu, Chao Zhu, Peng Yu, Xin Zhou, Caitian Gao, Xuewen Wang, Zude Shi, Lu Zheng, Jiefu Yang, Byungha Shin, Jordi Arbiol, Huigao Duan, Yonghua Du, Marc Heggen, Rafal E. Dunin-Borkowski, Wanlin Guo, Qi Jie Wang, Zhuhua Zhang & Zheng Liu Amorphizing noble metal chalcogenide catalysts at the single-layer limit towards hydrogen production, Nature Catalysis 2022, 5, 212.
 12. Ruihuan Duan, Yanchao He, Chao Zhu, Xiaowei Wang, Chao Zhu, Xiaoxu Zhao, Zhonghan Zhang, Qingsheng Zeng, Ya Deng, Manzhang Xu, Zheng Liu 2D Cairo Pentagonal PdPS: Air-Stable Anisotropic Ternary Semiconductor with High Optoelectronic Performance, Advanced Functional Materials 2022, 2113255
 13. Jieqiong Chen, Rui Guo, Xiaowei Wang, Chao Zhu, Guiming Cao, Lu You, Ruihuan Duan, Chao Zhu, Shreyash Sudhakar Hadke, Xun Cao, Teddy Salim, Pio John S. Buenconsejo, Manzhang Xu, Xiaoxu Zhao, Jiadong Zhou, Ya Deng, Qingsheng Zeng, Lydia H. Wong, Jingsheng Chen*, Fucai Liu*, and Zheng Liu* Solid-Ionic Memory in a van der Waals Heterostructure, ACS Nano 2022, 16, 221
 14. Zhe Wang, Xiaoyan Jin, Chao Zhu, Yipu Liu, Hua Tan, Ruiqi Ku, Yongqi Zhang, Liujiang Zhou, Zheng Liu, Seong-Ju Hwang, Hong Jin Fan Atomically Dispersed Co2-N6 and Fe-N4 Costructures Boost Oxygen Reduction Reaction in Both Alkaline and Acidic Media, Advanced Materials 2021, 33, 2104718
 15. Lei Hu, Yue-Wen Fang, Feiyu Qin, Xun Cao, Xiaoxu Zhao, Yubo Luo, Durga Venkata Maheswar Repaka, Wenbo Luo, Ady Suwardi, Thomas Soldi, Umut Aydemir, Yizhong Huang, Zheng Liu, Kedar Hippalgaonkar, G. Jeffrey Snyder, Jianwei Xu & Qingyu Yan High thermoelectric performance enabled by convergence of nested conduction bands in Pb7Bi4Se13 with low thermal conductivity, Nature Communications 2021, 12, 4793.
 16. Meiling Jin, Peng Yu, Changzeng Fan, Qiang Li, Panlong Kong, Zhiwei Shen, Xiaomei Qin, Zhenhua Chi, Changqing Jin, Guangtong Liu, Guyue Zhong, Gang Xu, Zheng Liu, Jinlong Zhu Discovery of Dome-Shaped Superconducting Phase and Anisotropic Transport in a van der Waals Layered Candidate NbIrTe4 under Pressure, Advanced Science 2021, 8, 2103250
 17. Guangyi Chen, Shaomian Qi, Jianqiao Liu, Di Chen, Jiongjie Wang, Shili Yan, Yu Zhang, Shimin Cao, Ming Lu, Shibing Tian, Kangyao Chen, Peng Yu, Zheng Liu, X. C. Xie, Jiang Xiao, Ryuichi Shindou & Jian-Hao Chen Electrically switchable van der Waals magnon valves, Nature Communications 2021, 12, 6279.
 18. Jiangang Chen, Chao Zhu, Guiming Cao, Haishi Liu, Renji Bian, Jinyong Wang, Changcun Li, Jieqiong Chen, Qundong Fu, Qing Liu, Peng Meng, Wei Li, Fucai Liu, and Zheng Liu Mimicking Neuroplasticity via Ion Migration in van der Waals Layered Copper Indium Thiophosphate, Advanced Materials 2021: 2104676
 19. Manzhang Xu, Bijun Tang, Yuhao Lu, Chao Zhu, Qianbo Lu, Chao Zhu, Lu Zheng, Jingyu Zhang, Nannan Han, Weidong Fang, Yuxi Guo, Jun Di, Pin Song, Yongmin He, Lixing Kang, Zhiyong Zhang*, Wu Zhao, Cuntai Guan, Xuewen Wang*, and Zheng Liu* Machine Learning Driven Synthesis of Few-Layered WTe2 with Geometrical Control, JACS 2021, 143, 18103
 20. Peiling Li, Ya Deng, Chuang-Han Hsu, Chao Zhu, Jian Cui, Xue Yang, Jiadong Zhou, Yi-Chun Hung, Jie Fan, Zhongqing Ji, Fanming Qu, Jie Shen, Changli Yang, Xiunian Jing, Hsin Lin, Zheng Liu, Li Lu, and Guangtong Liu Dimensionality-dependent type-II Weyl semimetal state in Mo0.25W0.75Te2, Physical Review B 2021, 104, 085423
 21. Lu Zheng, Xuewen Wang, Hanjun Jiang, Manzhang Xu, Wei Huang, and Zheng Liu Recent progress of flexible electronics by 2D transition metal dichalcogenides, Nano Research 2021
 22. Zengkai Wang, Yanhua Cui, Yonghai Feng, Li Guan, Mingdong Dong, Zheng Liu, and Lei Liu A versatile Silk Fibroin based filtration membrane with enhanced mechanical property, disinfection and biodegradability, Chemical Engineering Journal 2021, 426: 131947
 23. Keng Chen, Zeming Wang, Liang Wang, Xiuzhen Wu, Bingjie Hu, Zheng Liu, and Minghong Wu Boron Nanosheet-Supported Rh Catalysts for Hydrogen Evolution: A New Territory for the Strong Metal-Support Interaction Effect, Nano-Micro Letters 2021, 1: 138
 24. Hong Bao, Liang Wang, Gao Li, Li Zhou,Yun Xu, Zheng Liu, and Minghong Wu Carrier engineering of carbon nitride boosts visible-light photocatalytic hydrogen evolution, Carbon 2021, 179: 80-88
 25. Ya Deng, Xiaoxu Zhao, Chao Zhu, Peiling Li, Ruihuan Duan, Guangtong Liu, and Zheng Liu MoTe2: Semiconductor or Semimetal?, ACS Nano 2021, 15, 12465.
 26. Xiaoshan Wang, Qian Chen, Chuang Shen, Jie Dai, Chao Zhu, Jinyan Zhang, Zhiwei Wang, Qingsong Song, Lin Wang, Hai Li, Qiang Wang, Zheng Liu, Zhimin Luo, Xiao Huang, and Wei Huang Spatially Controlled Preparation of Layered Metallic-Semiconducting Metal Chalcogenide Heterostructures, ACS Nano 2021, 15, 12171.
 27. Ya Deng, Peiling Li, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Xiaowei Wang, Jian Cui, Xue Yang, Li Tao, Qingsheng Zeng, Ruihuan Duan, Qundong Fu, Chao Zhu, Jianbin Xu, Fanming Qu, Changli Yang, Xiunian Jing, Li Lu, Guangtong Liu, and Zheng Liu Controlled Synthesis of MoxW1-xTe2 Atomic Layers with Emergent Quantum States, ACS Nano 2021, 15, 11526.
 28. Ruihuan Duan, Chao Zhu, Qingsheng Zeng, Xiaowei Wang, Yang Gao, Ya Deng, Yanchao He, Jiefu Yang, Jiadong Zhou, Manzhang Xu, and Zheng Liu PdPSe: Component-Fusion-Based Topology Designer of Two-Dimensional Semiconductor, Advanced Functional Materials 2021: 2102943
 29. Dianyi Hu, Chen Ye, Xiaowei Wang, Xiaoxu Zhao, Lixing Kang, Jiawei Liu, Ruihuan Duan, Xun Cao, Yanchao He, Junxiong Hu, Shengyao Li, Qingsheng Zeng, Ya Deng, Peng-Fei Yin, Ariando Ariando, Yizhong Huang, Hua Zhang, Xiao Renshaw Wang, and Zheng Liu Chemical Vapor Deposition of Superconducting FeTe1-xSex Nanosheets, Nano Letters 2021, 21, 5338
 30. Govindan Kutty Rajendran Nair, Zhaowei Zhang, Fuchen Hou, Ali Abdelaziem, Xiaodong Xu, Steve Wu Qing Yang, Nan Zhang, Weiqi Li, Chao Zhu, Yao Wu, Heng Weiling, Lixing Kang, Teddy Salim, Jiadong Zhou, Lin Ke, Junhao Lin, Xingji Li, Weibo Gao & Zheng Liu Phase-pure two-dimensional FexGeTe2 magnets with near-room-temperature TC, Nano Research 2021: 1-8
 31. Bijun Tang, Bingyu Che, Manzhang Xu, Zhi Peng Ang, Jun Di, Hong-Jun Gao, Haitao Yang, Jiadong Zhou, Zheng Liu Recent Advances in Synthesis and Study of 2D Twisted Transition Metal Dichalcogenide Bilayers, Small Structures 2021, 2(5): 2000153
 32. Chao Zhu, Xiaoxu Zhao, Xiaowei Wang, Jieqiong Chen, Peng Yu, Song Liu, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Qingsheng Zeng, Yongmin He, James H. Edgar, Stephen J. Pennycook, Fucai Liu, Zheng Liu Direct Laser Patterning of a 2D WSe2 Logic Circuit, Advanced Functional Materials 2021: 2009549
 33. Yuxi Guo, Lixing Kang, Shaojia Yu, Jiefu Yang, Xiaofei Qi, Zhiyong Zhang, Zheng Liu CVD Growth of Large-scale and Highly Crystalline 2D Chromium Telluride Nanoflakes, ChemNanoMat 2021, 7(3): 323-327
 34. Xiao Zhuo, Jiawei Lai, Peng Yu, Ze Yu, Junchao Ma, Wei Lu, Miao Liu, Zheng Liu & Dong Sun Dynamical evolution of anisotropic response of type-II Weyl semimetal TaIrTe4 under ultrafast photoexcitation, Light: Science & Applications 2021, 10: 101
 35. Xiaowei Wang, Chao Zhu, Ya Deng, Ruihuan Duan, Jieqiong Chen, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Lu You, Song Liu, James H Edgar, Peng Yu, Zheng Liu Van der Waals engineering of ferroelectric heterostructures for long-retention memory, Nature Communications 2021, 12, 1109.
 36. Qingshun Dong, Chao Zhu, Min Chen, Chen Jiang, Jingya Guo, Yulin Feng, Zhenghong Dai, Srinivas K. Yadavalli, Mingyu Hu, Xun Cao, Yuqian Li, Yizhong Huang, Zheng Liu, Yantao Shi, Liduo Wang, Nitin P. Padture & Yuanyuan Zhou Interpenetrating interfaces for efficient perovskite solar cells with high operational stability and mechanical robustness, Nature Communications 2021, 12: 973.
 37. Peng Yu, Qingsheng Zeng, Chao Zhu, Liujiang Zhou, Weina Zhao, Jinchao Tong, Zheng Liu, Guowei Yang Ternary Ta2PdS6 Atomic Layers for an Ultrahigh Broadband Photoresponsive Phototransistor, Advanced Materials 2021, 33(2): 2005607
 38. Jun Di, Chao Chen, Chao Zhu, Pin Song, Meilin Duan, Jun Xiong, Ran Long, Manzhang Xu, Lixing Kang, Shasha Guo, Shuangming Chen, Hailong Chen, Zhen Chi, Yu-Xiang Weng, Huaming Li, Li Song, Minghong Wu, Qingyu Yan, Shuzhou Li, Zheng Liu Cobalt nitride as a novel cocatalyst to boost photocatalytic CO2 reduction, Nano Energy 2021, 79: 105429
 39. Xun Cao, Dongdong Peng, Cao Wu, Yongmin He, Chaojiang Li, Bowei Zhang, Changcun Han, Junsheng Wu, Zheng Liu, Yizhong Huang Flexible Au micro-array electrode with atomic-scale Au thin film for enhanced ethanol oxidation reaction, Nano Research 2021, 14(1): 311-319
 40. Bo Lin, Yao Zhou, Baorong Xu, Chao Zhu, Wu Tang, Yingchun Niu, Jun Di, Pin Song, Jiadong Zhou, Xiao Luo, Lixing Kang, Ruihuan Duan, Qundong Fu, Haishi Liu, Ronghua Jin, Chao Xue, Qiang Chen, Guidong Yang, Kalman Varga, Quan Xu, Yonghui Li, Zheng Liu, Fucai Liu 2D PtS nanorectangles/gC3N4 nanosheets with a metal sulfide-support interaction effect for high-efficiency photocatalytic H2 evolution, Materials Horizons 2021, 8(2): 612-618
 41. Juan Xia, Jiaxu Yan, Zenghui Wang, Yongmin He, Yongji Gong, Weiqiang Chen, Tze Chien Sum, Zheng Liu, Pulickel M Ajayan, Zexiang Shen Strong coupling and pressure engineering in WSe2-MoSe2 heterobilayers, Nature Physics 2021, 17, 92.
 42. Hangyong Shan, Zhixin Liu, Xingli Wang, Feng Lin, Zheng Liu, Bo Shen, Jun Lou, Xing Zhu, Pulickel M Ajayan, Zheyu Fang Spontaneous Emission of Plasmon-Exciton Polaritons Revealed by Ultrafast Nonradiative Decays, Laser & Photonics Reviews 2020, 14(12): 2000233
 43. Han Lin, Zai-Quan Xu, Guiyuan Cao, Yupeng Zhang, Jiadong Zhou, Ziyu Wang, Zhichen Wan, Zheng Liu, Kian Ping Loh, Cheng-Wei Qiu, Qiaoliang Bao & Baohua Jia Diffraction-limited imaging with monolayer 2D material-based ultrathin flat lenses, Light: Science & Applications 2020, 9: 137.
 44. J Peng, W Dong, Z Wang, Y Meng, W Liu, P Song, Z Liu Recent advances in 2D transition metal compounds for electrocatalytic full water splitting in neutral media, Materials Today Advances 2020, 8: 100081
 45. Xiaoxu Zhao, Peng Song, Chengcai Wang, Anders Christian Riis-Jensen, Wei Fu, Ya Deng, Dongyang Wan, Lixing Kang, Shoucong Ning, Jiadong Dan, Thirumalai Venkatesan, Zheng Liu, Wu Zhou, Kristian Thygesen, Xin Luo, Stephen Pennycook, Kian Ping Loh Engineering Covalently Bonded 2D Layered Materials by Self-Intercalation, Nature 2020, 581, 171.
 46. Lixing Kang, Chen Ye, Xiaoxu Zhao, Xieyu Zhou, Junxiong Hu, Qiao Li, Qingling Ouyang, Jiefu Yang, Dianyi Hu, Jieqiong Chen, Xun Cao, Yong Zhang, Manzhang Xu, Jun Di, Dan Tian, Pin Song, Govindan Kutty, Qingsheng Zeng, Qundong Fu, Ya Deng, Jiadong Zhou, Stephen J. Pennycook, Ariando Ariando, Feng Miao, Guo Hong, Yizhong Huang, Ken-Tye Yong, Wei Ji, Xiao Renshaw Wang, Zheng Liu Phase-controllable Growth of Ultrathin 2D Magnetic FeTe Crystals, Nature Communications 2020, 11, 3729.
 47. Bijun Tang, Yuhao Lu, Jiadong Zhou, Han Wang, Prafful Golani, Manzhang Xu, Quan Xu, Cuntai Guan, Zheng Liu Machine learning-guided synthesis of advanced inorganic materials, Materials Today 2020, 41: 72-80
 48. Yu Han, Bijun Tang, Liang Wang*, Hong Bao, Yuhao Lu, Cuntai Guan, Liang Zhang, Mengying Le, Zheng Liu*, and Minghong Wu* Machine-Learning-Driven Synthesis of Carbon Dots with Enhanced Quantum Yields, ACS Nano 2020, 14: 14761-14768
 49. Yao Zhou, Jing Zhang, Erhong Song, Junhao Lin, Jiadong Zhou, Kazu Suenaga, Wu Zhou, Zheng Liu, Jianjun Liu, Jun Lou & Hong Jin Fan Enhanced performance of in-plane transition metal dichalcogenides monolayers by configuring local atomic structures, Nature Communications 2020, 11, 2253.
 50. Rohit Abraham John, Jyotibdha Acharya, Chao Zhu, Abhijith Surendran, Sumon Kumar Bose, Apoorva Chaturvedi, Nidhi Tiwari, Yang Gao, Yongmin He, Keke K. Zhang, Manzhang Xu, Wei Lin Leong, Zheng Liu, Arindam Basu & Nripan Mathews Optogenetics inspired transition metal dichalcogenide neuristors for in-memory deep recurrent neural networks, Nature Communications 2020, 11, 3211.
 51. Ya Deng, Yuanming Lai, Xiaoxu Zhao, Xiaowei Wang, Chao Zhu, Ke Huang, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Qingsheng Zeng, Ruihuan Duan, Qundong Fu, Lixing Kang, Yang Liu, Stephen J. Pennycook, X. Renshaw Wang, Zheng Liu Controlled Growth of 3R Phase Tantalum Diselenide and Its Enhanced Superconductivity, JACS 2020, 142(6): 2948-2955
 52. Pengfei Qi, Yang Luo, Wei Li, Yang Cheng, Hangyong Shan, Xingli Wang, Zheng Liu, Pulickel M. Ajayan, Jun Lou, Yanglong Hou, Kaihui Liu, and Zheyu Fang Remote Lightening and Ultrafast Transition: Intrinsic Modulation of Exciton Spatiotemporal Dynamics in Monolayer MoS2, ACS Nano 2020, 14(6): 6897-6905
 53. Chao Zhu, Maolin Yu, Jiadong Zhou, Yongmin He, Qingsheng Zeng, Ya Deng, Shasha Guo, Mingquan Xu, Jinan Shi, Wu Zhou, Litao Sun, Lin Wang, Zhili Hu, Zhuhua Zhang, Wanlin Guo, Zheng Liu Strain-Driven Growth of Ultra-long Two-dimensional Nano-Channels, Nature Communications 2020, 11, 772.
 54. Yongmin He, Pengyi Tang, Zhili Hu, Qiyuan He, Chao Zhu, Luqing Wang, Qingsheng Zeng, Prafful Golani, Guanhui Gao, Wei Fu, Zhiqi Huang, Caitian Gao, Juan Xia, Xingli Wang, Xuewen Wang, Chao Zhu, Quentin M. Ramasse, Ao Zhang, Boxing An, Yongzhe Zhang, Sara Martí-Sánchez, Joan Ramon Morante, Liang Wang, Beng Kang Tay, Boris I. Yakobson, Achim Trampert, Hua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Jordi Arbiol & Zheng Liu Engineering grain boundaries at the 2D limit for the hydrogen evolution reaction, Nature Communications 2020, 11, 57.
 55. Jiadong Zhou, Junhao Lin, Hunter Sims, Chunxiao Cong, Chongyun Jiang, John A. Brehm, Lin Niu, Yu Chen, Yao Zhou, Yanlong Wang, Fucai Liu, Chao Zhu, Weibo Gao, Ting Yu, Kazu Suenaga, Rohan Mishra, Sokrates T. Pantelides, Zheng Liu, Wu Zhou Synthesis of Co-Doped MoS2 Monolayers with Enhanced Valley Splitting, Advanced Materials 2020, 32(11): 1906536
 56. Lixing Kang, Xuechao Yu, Xiaoxu Zhao, Qingling Ouyang, Jun Di, Manzhang Xu, Dan Tian, Weiliang Gan, Calvin CI Ang, Shoucong Ning, Qundong Fu, Jiadong Zhou, RG Kutty, Ya Deng, Pin Song, Qingsheng Zeng, Stephen J Pennycook, Jun Shen, Ken-T Yong, Zheng Liu Space-confined microwave synthesis of ternary-layered BiOCl crystals with high-performance ultraviolet photodetection, InfoMat 2020, 2(3): 593-600
 57. Suxia Liang Chao Zhu Naitian Zhang Shuo Zhang Botao Qiao Hua Liu Xiaoyan Liu Zheng Liu Xuedan Song Heming Zhang Ce Hao Yantao Shi A Novel Single-Atom Electrocatalyst Ti1/rGO for Efficient Cathodic Reduction in Hybrid Photovoltaics, Advanced Materials 2020, 32(19): 2000478
 58. Wang Zhang, Yu Wang, Han Zheng, Rui Li, Yujia Tang, Boyuan Li, Chao Zhu, Liming You, Min-Rui Gao, Zheng Liu, Shu-Hong Yu, and Kun Zhou Embedding Ultrafine Metal Oxide Nanoparticles in Monolayered Metal-Organic Framework Nanosheets Enables Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution, ACS Nano 2020, 14(2): 1971-1981
 59. Xinrong Zong, Huamin Hu, Gang Ouyang, Jingwei Wang, Run Shi, Le Zhang, Qingsheng Zeng, Chao Zhu, Shouheng Chen, Chun Cheng, Bing Wang, Han Zhang, Zheng Liu, Wei Huang, Taihong Wang, Lin Wang & Xiaolong Chen Black phosphorus-based van der Waals heterostructures for mid-infrared light-emission applications, Light: Science & Applications 2020, 9, 114.
 60. Xuewen Wang, Wei Fu, Guanhui Gao, Mandeep Singh Mehay, Lu Zheng, Hong Wang, Wu Zhao, Kian Ping Loh, Ting Zhang, Wei Huang, Zheng Liu Self-cross-linked arrays enabled flexible mechanical sensors for monitoring the body tremor, npj Flexible Electronics 2020, 4(1): 8
 61. Jing Zhang, Xiaoyin Tian, Mingjie Liu, Hua Guo, Jiadong Zhou, Qiyi Fang, Zheng Liu, Qin Wu, Jun Lou Cobalt-Modulated Molybdenum-Dinitrogen Interaction in MoS2 for Catalyzing Ammonia Synthesis, JACS 2019, 141(49): 19269-19275
 62. Peiling Li, Jian Cui, Jiadong Zhou, Dong Guo, Zhenzheng Zhao, Jian Yi, Jie Fan, Zhongqing Ji, Xiunian Jing, Fanming Qu, Changli Yang, Li Lu, Junhao Lin, Zheng Liu, Guangtong Liu Phase Transition and Superconductivity Enhancement in Se-Substituted MoTe2 Thin Films, Advanced Materials 2019, 31, 1904641
 63. Pin Song, Jiewu Cui, Jun Di, Daobin Liu, Manzhang Xu, Bijun Tang, Qingsheng Zeng, Jun Xiong, Changda Wang, Qun He, Lixing Kang, Jiadong Zhou, Ruihuan Duan, Bingbing Chen, Shasha Guo, Fucai Liu, Jun Shen, Zheng Liu Carbon Microtube Aerogel Derived from Kapok Fiber: An Efficient and Recyclable Sorbent for Oils and Organic Solvents, ACS Nano 2019, 14(1): 595-602
 64. Yongmin He, Qiyuan He, Miss Luqing Wang, Chao Zhu, Prafful Golani, Albertus Handoko, Xuechao Yu, Caitian Gao, Mengning Ding, Xuewen Wang, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Peng Yu, Ms. Shasha Guo, Boris Yakobson, Liang Wang, Zhi Wei Seh, Zhuhua zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Hua Zhang, Zheng Liu Self-gating in semiconductor electrocatalysis, Nature Materials 2019, 18, 1098.
 65. Xiaowei Wang, Peng Yu, Mr. Zhendong Lei, Chao Zhu, Mr. Xun Cao, Fucai Liu, Lu You, Qingsheng Zeng, Ya Deng, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Junling Wang, Yizhong Huang, Zheng Liu Van der Waals negative capacitance transistors, Nature Communications 2019, 10, 3037.
 66. Jun Di, Chao Chen, Shize Yang, Shuangming Chen, Meilin Duan, Jun Xiong, Chao Zhu, Ran Long, Wei Hao, Zhen Chi, Hailong Chen, Yuxiang Weng, Jiexiang Xia, Li Song, Shuzhou Li, Huaming Li, Zheng Liu Isolated single atom cobalt in Bi3O4Br atomic layers to trigger efficient CO2 photoreduction, Nature Communications 2019, 10, 2840.
 67. Jian Cui, Peiling Li, Jiadong Zhou, Wen-Yu He, Xiangwei Huang, Jian Yi, Jie Fan, Zhongqing Ji, Xiunian Jing, Fanming Qu, Zhi Gang Cheng, Changli Yang, Li Lu, Kazu Suenaga, Junwei Liu, Kam Tuen Law, Junhao Lin, Zheng Liu & Guangtong Liu Transport evidence of asymmetric spin-orbit coupling in few-layer superconducting 1Td-MoTe2, Nature Communications 2019, 10, 2044.
 68. Qundong Fu, Xiaolei Wang, Fucai Liu, Yuxin Dong, Zirui Liu, Shoujun Zheng, Apoorva Chaturvedi, Jiadong Zhou, Peng Hu, Zhuqing Zhu, Fang Bo, Yi Long, Zheng Liu Ultrathin Ruddlesden-Popper Perovskite Heterojunction for Sensitive Photodetection, Small 2019, 15, 1902890.
 69. Bijun Tang Jiadong Zhou Pingping Sun Xiaowei Wang Lichun Bai Jiadong Dan Jiefu Yang Kun Zhou Xiaoxu Zhao Stephen J. Pennycook, Zheng Liu Phase-controlled synthesis of monolayer ternary telluride with a random local displacement of tellurium atoms, Advanced Materials 2019, 31, 1900862.
 70. Jiadong Zhou, Xianghua Kong,, Chandra Mutyala,, Junhao Lin, Frederic Le Goualher, Rui Xu,, Xiaowei Wang, Yu Chen, Yao Zhou, Chao Zhu, Wei Lu,, Fucai Liu, Bijun Tang, Zenglong Guo, Chao Zhu, Zhihai Cheng,, Ting Yu, Kazu Suenaga, Dong Sun,, Wei Ji, Zheng Liu Epitaxial Synthesis of Monolayer PtSe2 Single Crystal on MoSe2 with Strong Interlayer Coupling, ACS Nano 2019, 13(10): 10929-10938.
 71. Jun Di, Jiexiang Xia, Matthew F. Chisholm, Jun Zhong, Chao Chen, Xingzhong Cao, Fan Dong, Zhen Chi, Hailong Chen, Yu-Xiang Weng, Jun Xiong, Shi-Ze Yang, Huaming Li, Zheng Liu and Sheng Dai Defects-Tailoring Mediated Electron-Hole Separation in Single Unit Cell Bi3O4Br Nanosheets for Boosting Photocatalytic Hydrogen Evolution and Nitrogen Fixation, Advanced Materials 2019, 31, 1807576.
 72. Junchao Ma, Qiangqiang Gu, Yinan Liu, Jiawei Lai, Peng Yu, Xiao Zhuo, Zheng Liu, Jian-Hao Chen, Ji Feng, Dong Sun Nonlinear Photoresponse of Type-II Weyl Semimetals, Nature Materials 2019, 18, 476-481.
 73. Lin Niu, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Xiaoyang Zhu, Yanlong Wang, Peng Yu, Jia Shi, Junhao Lin, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Wu Zhou, Ting Yu, Xinfeng Liu, Zheng Liu Controlled Synthesis and Room-temperature Pyroelectricity of CuInP2S6 Ultrathin Flakes, Nano Energy 2019, 58: 596-603
 74. Hong Wang, Emil J Sandoz-Rosado, Siu Hon Tsang, Jinjun Lin, Minmin Zhu, Govind Mallick, Zheng Liu, Edwin Hang Tong Teo Elastic Properties of 2D Ultrathin Tungsten Nitride Crystals Grown by Chemical Vapor Deposition, Advanced Functional Materials 2019, 29(31): 1902663
 75. Hangyong Shan, Ying Yu, Rui Zhang, Runtan Cheng, Dong Zhang, Yang Luo, Xingli Wang, Bowen Li, Shuai Zu, Feng Lin, Zheng Liu, Kai Chang, and Zheyu Fang Electron transfer and cascade relaxation dynamics of graphene quantum dots/MoS2 monolayer mixed-dimensional van der Waals heterostructures, Materials Today 2019, 24: 10-16
 76. Lu You, Yang Zhang, Shuang Zhou, Apoorva Chaturvedi, Samuel A. Morris, Fucai Liu, Lei Chang, Daichi Ichinose, Hiroshi Funakubo, Weijin Hu, Tom Wu, Zheng Liu, Shuai Dong, Junling Wang Origin of giant negative piezoelectricity in a layered van der Waals ferroelectrics, Science Advances 2019, 5(4): eaav3780
 77. Jeremiah van Baren, Gaihua Ye, Jia-An Yan, Zhipeng Ye, Pouyan Rezaie, Peng Yu, Zheng Liu, Rui He, Chun Hung Lui Stacking-Dependent Interlayer Phonons in 3R and 2H MoS2, 2D Materials 2019, 6(2): 025022
 78. Jun Di, Xiaoxu Zhao, Cheng Lian, Mengxia Ji, Jiexiang Xia, Jun Xiong, Wu Zhou, Xingzhong Cao, Yuanbin She, Honglai Liu, Kian Ping Loh, Stephen J Pennycook, Huaming Li, Zheng Liu Atomically-thin Bi2MoO6 nanosheets with vacancy pairs for improved photocatalytic CO2 reduction, Nano Energy 2019, 61: 54-59
 79. Jun Di, Chao Chen, Chao Zhu, Pin Song, Jun Xiong, Mengxia Ji, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Manzhang Xu, Wei Hao, Jiexiang Xia, Shuzhou Li, Huaming Li, Zheng Liu Bismuth Vacancy-Tuned Bismuth Oxybromide Ultrathin Nanosheets toward Photocatalytic CO2 Reduction, ACS applied materials & interfaces 2019, 11(34): 30786-30792
 80. Yu Chen, Bo Peng, Chunxiao Cong, Jingzhi Shang, Lishu Wu, Weihuang Yang, Jiadong Zhou, Peng Yu, Hongbo Zhang, Yanlong Wang, Chenji Zou, Jing Zhang, Sheng Liu, Qihua Xiong, Hezhu Shao, Zheng Liu, Hao Zhang, Wei Huang, Ting Yu In-Plane Anisotropic Thermal Conductivity of Few-Layered Transition Metal Dichalcogenide Td-WTe2, Advanced Materials 2019, 31, 1804979.
 81. Junchao Ma, Ke Deng, Lu Zheng, Sanfeng Wu, Zheng Liu, Shuyun Zhou, Dong Sun, Experimental Progress on Layered Topological Semimetals, 2D Materials 2019, 6(3): 032001
 82. Qundong Fu, Chao Zhu, Xiaoxu Zhao, Xingli Wang, Apoorva Chaturvedi, Chao Zhu, Xiaowei Wang, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Fucai Liu, Beng Kang Tay, Hua Zhang, Stephen J Pennycook, Zheng Liu Ultrasensitive 2D Bi2O2Se Phototransistors on Silicon Substrates, Advanced Materials 2019, 31, 1804945.
 83. Hangyong Shan, Ying Yu, Xingli Wang, Yang Luo, Shuai Zu, Bowen Du, Tianyang Han, Bowen Li, Yu LI, Jiarui Wu, Feng Lin, Kebin Shi, Beng Kang Tay, Zheng Liu, Xing Zhu, and Zheyu Fang Direct Observation of Ultrafast Plasmonic Hot Electron Transfer in Strong Coupling Regime, Light: Science & Applications 2019, 8(1): 9
 84. Qingsheng Zeng, Bo Sun, Kezhao Du, Weiyun Zhao, Peng Yu, Chao Zhu, Juan Xia, Yu Chen, Xun Cao, Qingyu Alex Yan, Zexiang Shen, Ting Yu, Yi Long, YeeKan Koh, Zheng Liu Highly-anisotropic thermoelectric properties of black phosphorus crystals, 2D Materials 2019, 6(4): 045009
 85. Lu You, Fucai Liu, Hongsen Li, Yuzhong Hu, Shuang Zhou, Lei Chang, Yang Zhou, Qundong Fu, Guoliang Yuan, Shuai Dong, Hong Jin Fan, Alexei Gruverman, Zheng Liu, Junling Wang In-Plane Ferroelectricity in Thin Flakes of Van der Waals Hybrid Perovskite, Advanced Materials 2018, 30, 1803249.
 86. Jun Di, Chao Chen, Chao Zhu, Mengxia Ji, Jiexiang Xia, Cheng Yan, Wei Hao, Shuzhou Li, Huaming Li, Zheng Liu Bismuth vacancy mediated single unit cell Bi2WO6 nanosheets for boosting photocatalytic oxygen evolution, Applied Catalysis B: Environmental 2018, 238: 119-125
 87. R Govindan Kutty, Sivaramapanicker Sreejith, Xianghua Kong, Haiyong He, Hong Wang, Junhao Lin, Kazu Suenaga, Chwee Teck Lim, Yanli Zhao, Wei Ji, Zheng Liu A topologically substituted boron nitride hybrid aerogel for highly selective CO2 uptake, Nano Research 2018, 11(12): 6325-6335
 88. Jun Di, Chao Zhu, Mengxia Ji, Meilin Duan, Ran Long, Cheng Yan, Kaizhi Gu, Jun Xiong, Yuanbin She, Jiexiang Xia, Huaming Li, Zheng Liu Defect-Rich Bi12O17Cl2 Nanotubes Self-Accelerating Charge Separation for Boosting Photocatalytic CO2 Reduction, Angewandte Chemie 2018, 57, 14847.
 89. Chao Zhu, Yu Chen, Fucai Liu, Shoujun Zheng, Xiaobao Li, Apoorva Chaturvedi, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Yongmin He, Qingsheng Zeng, Hong Jin Fan, Hua Zhang, Wen-Jun Liu, Ting Yu, Zheng Liu Light-Tunable 1T-TaS2 Charge-Density-Wave Oscillators, ACS Nano 2018, 12(11): 11203-11210
 90. Jiadong Zhou Junhao Lin, Xiangwei Huang, Yao Zhou, Yu Chen, Juan Xia, Hong Wang, Yu Xie, Huimei Yu, Jincheng Lei, Di Wu, Fucai Liu, Qundong Fu, Qingsheng Zeng, Chuang-Han Hsu, Changli Yang, Li Lu, Ting Yu, Zexiang Shen, Hsin Lin, Boris I. Yakobson, Qian Liu, Kazu Suenaga, Guangtong Liu, Zheng Liu A library of atomically thin metal chalcogenides, Nature 2018, 556, 355.
 91. Jiadong Zhou, Bijun Tang, Junhao Lin, Danhui Lv, Jia Shi, Linfeng Sun, Qingsheng Zeng, Lin Niu, Fucai Liu, Xiaowei Wang, Xinfeng Liu, Kazu Suenaga, Chuanhong Jin, Zheng Liu Morphology Engineering in Monolayer MoS2-WS2 Lateral Heterostructures, Advanced Functional Materials 2018, 28(31): 1801568
 92. Su-Yang Xu, Qiong Ma, Huitao Shen, Valla Fatemi, Sanfeng Wu, Tay-Rong Chang, Guoqing Chang, Andres M. Mier Valdivia, Ching-Kit Chan, Quinn D. Gibson, Jiadong Zhou, Zheng Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hsin Lin, Robert J. Cava, Liang Fu, Nuh Gedik, Pablo Jarillo-Herrero Electrically switchable Berry curvature dipole in the monolayer topological insulator WTe2, Nature Physics 2018, 14, 900.
 93. Qundong Fu, Xiaowei Wang, Jiadong Zhou, Juan Xia, Qingsheng Zeng, Danhui Lv, Chao Zhu, Xiaolei Wang, Yue Shen, Xiaomin Li, Younan Hua, Fucai Liu, Zexiang Shen, Chuanhong Jin, and Zheng Liu One-Step Synthesis of Metal/Semiconductor Heterostructure NbS2/MoS2, Chemistry of Materials 2018, 30(12): 4001-4007
 94. X. Yu, Y. Li, X. Hu, D. Zhang, Y. Tao, M. Haque, T. Wu, Z. Liu and Q. J. Wang Narrow bandgap oxide nanoparticles coupled with graphene for high performance mid-infrared photodetection, Nature Communications 2018, 9, 4299.
 95. Yao Zhou, Erhong Song, Jiadong Zhou, Junhao Lin, Ruguang Ma, Youwei Wang, Wujie Qiu, Ruxiang Shen, Kazutomo Suenaga, Qian Liu, Jiacheng Wang, Zheng Liu, Jianjun Liu Auto-optimizing Hydrogen Evolution Catalytic Activity of ReS2 through Intrinsic Charge Engineering, ACS Nano 2018, 12(5): 4486-4493
 96. Wu Zhou, Yu-Yang Zhang, Jianyi Chen, Dongdong Li, Jiadong Zhou, Zheng Liu, Matthew F. Chisholm, Sokrates T. Pantelides and Kian Ping Loh Dislocation-driven growth of two-dimensional lateral quantum-well superlattices, Science Advances 2018, 4(3): eaap9096
 97. X. Zhang, Z. M. Luo, P. Yu, Y. Q. Cai, Y. H. Du, D. X. Wu, S. Gao, C. L. Tan, Z. Li, M. Q. Ren, T. Osipowicz, S. M. Chen, Z. Jiang, J. Li, Y. Huang, J. Yang, C. Y. Ang, Y. L. Zhao, P. Wang, L. Song, X. J. Wu, Z. Liu, A. Borgna, H. ZhangLithiation-induced amorphization of Pd3P2S8 for highly efficient hydrogen evolution, Nature Catalysis 2018, 1, 460-468.
 98. Yinan Liu, Qiangqiang Gu, Yu Peng, Shaomian Qi, Na Zhang, Yinong Zhang, Xiumei Ma, Rui Zhu, Lianming Tong, Ji Feng, Zheng Liu, Jian-Hao Chen Raman Signatures of Broken Inversion Symmetry and In-Plane Anisotropy in Type-II Weyl Semimetal Candidate TaIrTe4, Advanced Materials 2018, 30, 1706402.
 99. X. Yu, P. Yu, D. Wu, B. Singh, Q. Zeng, H. Lin, W. Zhou, Z. Liu and Q. J. Wang Atomically thin noble metal dichalcogenide: a broadband mid-infrared semiconductor, Nature Communications 2018, 9, 1545
 100. Yifu Yu, Gwang-Hyeon Nam, Qiyuan He, Xue-Jun Wu, Kang Zhang, Zhenzhong Yang, Junze Chen, Qinglang Ma, Meiting Zhao, Zhengqing Liu, Fei-Rong Ran, Xingzhi Wang, Hai Li, Xiao Huang, Bing Li, Qihua Xiong, Qing Zhang, Zheng Liu, Lin Gu, Yonghua Du, Wei Huang & Hua Zhang High phase-purity 1T'-MoS2- and 1T'-MoSe2-layered crystals, Nature Chemistry 2018, 10, 638.
 101. Rohit Abraham John, Fucai Liu, Nguyen Anh Chien, Mohit R. Kulkarni, Chao Zhu, Qundong Fu, Arindam Basu, Zheng Liu, Nripan Mathews Synergistic Gating of Electro-Iono-Photoactive 2D Chalcogenide Neuristors: Coexistence of Hebbian and Homeostatic Synaptic Metaplasticity, Advanced Materials 2018, 30, 1800220.
 102. Giang D. Nguyen, Liangbo Liang, Qiang Zou, Mingming Fu, Akinola D. Oyedele, Bobby G. Sumpter, Zheng Liu, Zheng Gai, Kai Xiao, and An-Ping Li3D imaging and manipulation of subsurface selenium vacancies in PdSe2, Physical Review Letters 2018, 121(8): 086101
 103. John A. Brehm, Junhao Lin, Jiadong Zhou, Hunter Sims, Zheng Liu, Sokrates T. Pantelides, and Kazu Suenaga Electron-Beam-Induced Synthesis of Hexagonal 1H-MoSe2 from Square β-FeSe Decorated with Mo Adatoms, Nano Letters 2018, 18, 2016-2020.
 104. Jiadong Zhou, Jia Shi, Qingsheng Zeng, Yu Chen, Lin Niu, Fucai Liu, Ting Yu, Kazu Suenaga, Xinfeng Liu, Junhao Lin, Zheng Liu InSe monolayer: synthesis, structure and ultra-high second-harmonic generation, 2D Materials 2018, 5(2): 025019
 105. Jun Di, Chao Chen, Chao Zhu, Mengxia Ji, Jiexiang Xia, Cheng Yan, Wei Hao, Shuzhou Li, Huaming Li, Zheng Liu Bismuth vacancy mediated single unit cell Bi2WO6 nanosheets for boosting photocatalytic oxygen evolution, Applied Catalysis B: Environmental 2018, 238: 119-125
 106. Taotao Li, Chaowei Li, Yongqing Cai, Junhao Lin, Xiaoyang Long, Liangjie Wang, Yancui Xu, Juan Sun, Lei Tang, Yong-Wei Zhang, Kazu Suenaga, Zheng Liu, Yagang Yao Highly Efficient Mass Production of Boron Nitride Nanosheets via a Borate Nitridation Method, The Journal of Physical Chemistry C 2018, 122(30): 17370-17377
 107. Xin Qian, Puqing Jiang, Peng Yu, Xiaokun Gu, Zheng Liu, Ronggui Yang Anisotropic thermal transport in van der Waals layered alloys WSe2(1-x)Te2x, Applied Physics Letters 2018, 112(24): 241901
 108. Jiawei Lai, Yinan Liu, Junchao Ma, Xiao Zhuo, Yu Peng, Wei Lu, Zheng Liu, Jianhao Chen, Dong Sun Broadband Anisotropic Photoresponse of the “Hydrogen Atom” Version Type-II Weyl Semimetal Candidate TaIrTe4, ACS nano 2018, 12(4): 4055-4061
 109. J. Di, C. Yan, A. D. Handoko, H. Li, Z. Seh, Z. Liu Ultrathin Two Dimensional Materials for Photo- and Electrocatalytic Hydrogen Evolution, Materials Today 2018, 21(7): 749-770
 110. J Lin, J Zhou, S Zuluaga, Y Peng, M Gu, Z Liu, ST Pantelides, K Suenaga Anisotropic Ordering in 1T' Molybdenum and Tungsten Ditelluride Layers Alloyed with Sulphur and Selenium, ACS Nano 2018, 12(1): 894-901
 111. Jun Di, Jun Xiong, Huaming Li, Zheng Liu Ultrathin 2D Photocatalysts: Electronic-Structure Tailoring, Hybridization, and Applications, Advanced Materials 2018, 30, 1704548.
 112. Hong Wang, Yu Chen, Martial Duchamp, Qingsheng Zeng, Xuewen Wang, Siu Hon Tsang, Peng Yu, Ting Yu, Edwin Hang Tong Teo, and Zheng Liu Large-area atomic layers of the charge-density-wave conductor TiSe2, Advanced Materials 2018, 30, 1704382.
 113. Qingsheng Zeng, Zheng Liu Novel Optoelectronic Devices: Transition Metal Dichalcogenides Based Two-dimensional Heterostructures, Advanced Electronic Materilas 4, 1700335, 2018
 114. Han Ye, Jiadong Zhou, Dequan Er, Christopher C. Price, Zhongyuan Yu, Yumin Liu, John Lowengrub, Jun Lou, Zheng Liu, and Vivek B. Shenoy Toward a Mechanistic Understanding of Vertical Growth of van der Waals Stacked 2D Materials: A Multiscale Model and Experiments, ACS Nano 2017, 11, 12780
 115. Lina Wang, Peng Hu, Yi Long, Zheng Liu and Xuexia He Recent advances in ternary two dimensional materials: synthesis, properties and applications, Journal of Materials Chemistry A 5, 22855, 2017 Review paper
 116. Shoujun Zheng, Jin-Kyu So, Fucai Liu, Zheng Liu, Nikolay Zheludev, and Hong Jin Fan Giant enhancement of cathodoluminescence of monolayer transitional metal dichalcogenides semiconductors, Nano Letters 17, 6475, 2017
 117. Song Ling Wang, Xin Luo, Xiong Zhou, Ye Zhu, Xiao Chi, Wei Chen, Kai Wu, Zheng Liu, Su Ying Quek, and Guoqin Xu Fabrication and Properties of A Free-standing Two-dimensional Titania, JACS 139, 15414, 2017
 118. Jun Di, Jun Xiong, Huaming Li, Zheng Liu Ultrathin Two-dimensional Photocatalysts: Electronic Structure Tailoring, Hybridization and Applications, Advanced Materials 2017, 30, 1704548.
 119. Bowen Li, Shuai Zu, Jiadong Zhou, Qiao Jiang, Bowen Du, Hangyong Shan, Yang Luo, Zheng Liu, Xing Zhu and Zheyu Fang Single-Nanoparticle Plasmonic Electro-optic Modulator Based on MoS2 Monolayers, ACS Nano 2017, 11, 9720.
 120. M. Chen#, J. Xia#, J. Zhou, Q. Zeng, K. Li, K. Fujisawa, W. Fu, T. Zhang, J. Zhang, Z. Wang, Z. Wang, X. Jia, M. Terrones, Z.X. Shen, Z. Liu, L. Wei Ordered and Atomically Perfect Fragmentation of Layered Transition Metal Dichalcogenides via Mechanical Instabilities, ACS Nano 2017, 11, 9191.
 121. Oyedele, Akinola ; Yang, Shi-Ze; Liang, Liangbo; Puretzky, Alexander ; Wang, Kai; Zhang, Jingjie; Yu, Peng; Pudasaini, Pushpa; Ghosh, Avik; Liu, Zheng; Rouleau, Christopher; Sumpter, Bobby; Chisholm, Matthew; Zhou, Wu; Rack, Philip; Geohegan, David ; Xiao, Kai PdSe2: Pentagonal 2D Layers with High Air Stability for Electronics, JACS 139, 14090, 2017
 122. Chongyun Jiang, Fucai Liu, Jorge Cuadra, Zumeng Huang, Ke Li, Abdullah Rasmita, Ajit Srivastava, Zheng Liu, Weibo Gao Zeeman splitting via spin-valley-layer coupling in bilayer MoTe2, Nature Communications 8, 802, 2017.
 123. Ilya Belopolski, Peng Yu, Daniel S. Sanchez, Yukiaki Ishida, Tay-Rong Chang, Songtian S. Zhang, Su-Yang Xu, Daixiang Mou, Hao Zheng, Guoqing Chang, Guang Bian, Horng-Tay Jeng, Takeshi Kondo, Adam Kaminski, Hsin Lin, Zheng Liu, Shik Shin, M. Zahid Hasan Signatures of a time-reversal symmetric Weyl semimetal with only four Weyl points, Nature Communications 2017, 8, 942.
 124. Hong Wang, Xiangwei Huang, Junhao Lin, Jian Cui, Yu Chen, Chao Zhu, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Peng Yu, Xuewen Wang, Haiyong He, Siu Hon Tsang, Weibo Gao, Kazu Suenaga, Fengcai Ma, Changli Yang, Li Lu, Ting Yu, Edwin Hang Tong Teo, Guangtong Liu and Zheng Liu High-quality monolayer superconductor NbSe2 grown by chemical vapour deposition, Nature Communications 2017, 8, 394.
 125. J. Xia, J. Wang, D. Chao, Z. Chen, Z. Liu, J.L. Kuo, J. Yan, Z.X. Shen Phase evolution of lithium intercalation dynamics in 2H-MoS2, Nanoscale 2017, 9, 7533.
 126. J. Xia, Q. Zeng, J. Zhou, W. Zhou, Q. Zhang, J. Yan, Z. Liu, Z.X. Shen Current rectification and asymmetric photoresponse in MoS2 stacking-induced homojunctions, 2D Materials 2017, 4, 035011.
 127. Jia Shi, Peng Yu, Fucai Liu, Peng He, Rui Wang, Liang Qin, Junbo Zhou, Xin Li, Jiadong Zhou, Xinyu Sui, Shuai Zhang, Yanfeng Zhang, Qing Zhang, Tze Chien Sum, Xiaohui Qiu, Zheng Liu, Xinfeng Liu 3R MoS2 with Broken Inversion Symmetry: A Promising Ultrathin Nonlinear Optical Device, Advanced Materials 2017, 29, 1701486.
 128. Jun Di, Chao Chen, Shi-Ze Yang, Mengxia Ji, Cheng Yan, Kaizhi Gu, Jiexiang Xia, Huaming Li, Shuzhou Li and Zheng Liu Defect engineering in atomically-thin bismuth oxychloride towards photocatalytic oxygen evolution, Journal of Materials Chemistry A 2017, 5, 14144.
 129. Dong Li, Mingyuan Chen, Zhengzong Sun,Peng Yu, Zheng Liu, Pulickel M. Ajayan and Zengxing Zhang Two-dimensional non-volatile programmable p-n junctions, Nature Nanotechnology 2017, 12, 901.
 130. Peng Yu, Wei Fu, Qingsheng Zeng, Junhao Lin, Zhuangchai Lai, Bijun Tang, Kazu Suenaga, Hua Zhang, Zheng Liu Controllable Synthesis of Atomically-thin 1Td WTe2 Nanosheets for All-Solid-State Flexible Supercapacitor, Advanced Materials 2017, 13, 1701909.
 131. Junhao Lin, Sebastian Zuluaga, Peng Yu, Zheng Liu, Sokrates T. Pantelides, and Kazu Suenaga Novel Pd2Se3 two-dimensional phase driven by interlayer fusion in layered PdSe2, Physical Review Letters 2017, 119, 016101.
 132. Junfeng Wang, Xiaoming Zhang, Yu Zhou, Ke Li, Ziyu Wang, Phani Peddibhotla, Fucai Liu, Sven Bauerdick, Axel Rudzinski, Zheng Liu, and Weibo Gao Scalable fabrication of single silicon vacancy defect arrays in silicon carbide using focused ion beam, ACS Photonics 2017, 4, 1054.
 133. Chaoliang Tan, Lingzhi Zhao, Peng Yu, Ying Huang, Bo Chen, Zhuangchai Lai, Xiaoying Qi, Min Hao Goh, Xiao Zhang, Shikui Han, Xue-Jun Wu, Zheng Liu, Yanli Zhao, Hua Zhang Preparation of Ultrathin Two-Dimensional TixTa1-xSyOz Nanosheets as Highly Efficient Photothermal Agents, Angewandte Chemie 2017, 129, 7950.
 134. Ziwei Li, Yu Li, Tianyang Han, Xingli Wang, Ying Yu, Bengkang Tay, Zheng Liu, and Zheyu Fang Tailoring MoS2 Exciton-Plasmon Interaction by Optical Spin-Orbit Coupling, ACS Nano 11, 1165, 2017
 135. Song, Zhigang; Li, Ziwei; Wang, Hong; Bai, Xuedong; Wang, Wenlong; Du, Honglin; Liu, Sunquan; Wang, Changsheng; Han, Jingzhi; Yang, Yingchang; Liu, Zheng; Lu, Jing; Fang, Zheyu Valley Pseudospin with a Widely Tunable Bandgap in Doped Honeycomb BN Monolayer, Nano Letters 17, 2079, 2017
 136. Wu Zhao, Lin Liu, Manzhang Xu, Xuewen Wang, Ting Zhang, Yingnan Wang, Zhiyong Zhang, Sujie Qin, Zheng Liu Single CdS Nanorod for High Responsivity UV/Visible Photodetector, Advanced Optical Materials 5, 1700159, 2017
 137. Jun Di, Jiexiang Xia, Huaming Li, Zheng Liu Freestanding Atomically-Thin Two-Dimensional Materials beyond Graphene Meeting Photocatalysis: Opportunities and Challenges, Nano Energy 25, 79, 2017
 138. Haiyong He etc Silica-modified SnO2-Graphene "Slime" for Self-Enhanced Li-ion Battery Anode, Nano Energy 34, 449, 2017
 139. Wai Leong Chow, Peng Yu, Fucai Liu, Jinhua Hong, Xingli Wang, Qingsheng Zeng, Chuang-Han Hsu, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Xiaowei Wang, Juan Xia, Jiaxu Yan, Yu Chen, Di Wu, Ting Yu, Zexiang Shen, Hsin Lin, Chuanhong Jin, Beng Kang Tay, and Zheng Liu High Mobility 2D Palladium Diselenide Field-effect Transistors with Tunable Ambipolar Characteristics, Advanced Materials 2017, 29, 1602969.
 140. Xuewen Wang, Zheng Liu, Ting Zhang Flexible Sensing Electronics for Wearable/attachable Health Monitoring, Small 13, 201602790, 2017 Review paper
 141. Tie Li, Lianhui Li, Hongwei Sun, Yan Xu, Xuewen Wang, Hui Luo, Zheng Liu, Ting Zhang Porous Ionic Membrane Based Flexible Humidity Sensor and its Multifunctional Applications, Advanced Science 2017, 4, 1600404.
 142. Xuewen Wang, Hong Wang, Yang Gu, Wei Fu, Lu Zheng, Guowei Liu, Yongmin He, Yi Long, Wu Zhao, Jie Zhang, Ting Zhang, Zheng Liu Programmable high crystallinity carbon patterns, 2D Materials 2017, 4, 025011.
 143. Song Z, Li Z, Wang H, Bai X, Wang W, Du H, Liu S, Wang C, Han J, Yang Y, Liu Z, Lu J, Fang Z, Yang J Valley Pseudospin with a Widely Tunable Bandgap in Doped Honeycomb BN Monolayer, Nano Letters 17, 2079, 2017
 144. Shoujun Zheng, Fucai Liu, Chao Zhu, Zheng Liu and Hong Jin Fa Liu Room-temperature electrically driven phase transition of two-dimensional 1T-TaS2 layers, Nanoscale 9, 2436, 2017
 145. Juanjuan Liu, Rajendrannair Govindan Kutty, Qingshen Zheng, Varrla Eswariah, Sivaramapanicker Sreejith, Zheng Liu Hexagonal Boron Nitride Nanosheets as High-Performance Binder-Free Fire-Resistant Wood Coatings, Small 13, 1602456, 2017
 146. X Yang, Y Wang, J Zhou, Z Liu Temperature-dependent morphology of chemical vapor grown molybdenum disulfide, Journal of Physics D: Applied Physics 50, 164002, 2017
 147. Bo Sun, Xiaokun Gu, Qingsheng Zeng, Xi Huang, Yuexiang Yan, Zheng Liu, Ronggui Yang, Yee Kan Koh Temperature Dependence of Anisotropic Thermal-Conductivity Tensor of Bulk Black Phosphorus, Advanced Materials 2017, 29, 1603297.
 148. Mani Ulaganathan, Reinack Varghese Hansen, Nateisha Drayton, Hardik Hingoran, R. Govindan Kutty, Hrishikesh Joshi, Sivaramapanicker Sreejith, Zheng Liu, Jinglei Yang, and Yanli Zhao Photopolymerization of Diacetylene on Aligned Multiwall Carbon Nanotube Microfibers for High-Performance Energy Devices, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 32643, 2016
 149. Tie Li, Hui Luo, Lin Qin, Xuwen Wang, Zuoping Xiong, Haiyan Ding, Yang Gu, Zheng Liu, Ting Zhang Flexible Capacitive Tactile Sensor Based on Micropatterned Dielectric Layer, Small 12, 5042, 2016
 150. Yuda Zhao, Jingsi Qiao, Peng Yu, Zhixin Hu, Ziyuan Lin, Shu Ping Lau, Zheng Liu, Wei Ji, and Yang Chai Extraordinarily Strong Interlayer Interaction in Two-Dimensional Layered PtS2, Advanced Materials 2016, 28, 2399.
 151. Wei Fu, Yu Chen, Junhao Lin, Xuewen Wang, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Lu Zheng, Hong Wang, Yongmin He, Haiyong He, Qundong Fu, Kazutomo Suenaga, Ting Yu, Zheng Liu Controlled Synthesis of Atomically Thin 1T-TaS2 for Tunable Charge Density Wave Phase Transitions, Chemistry of Materials 28, 7613, 2016
 152. Fucai Liu, Jiadong Zhou, Chao Zhu, Zheng Liu Electric Field Effect in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides, Advanced Functional Materials 27(19), 1602404, 2016 Review paper
 153. Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, Yukiaki Ishida, Xingchen Pan, Peng Yu, Su-Yang Xu, Guoqing Chang, Tay-Rong Chang, Hao Zheng, Nasser Alidoust, Guang Bian, Madhab Neupane, Shin-Ming Huang, Chi-Cheng Lee, You Song, Haijun Bu, Guanghou Wang, Shisheng Li, Goki Eda, Horng-Tay Jeng, Takeshi Kondo, Hsin Lin, Zheng Liu, Fengqi Song, Shik Shin & M. Zahid Hasan Discovery of a new type of topological Weyl fermion semimetal state in MoxW1-xTe2, Nature Communications 2016, 7, 1.
 154. Peng Yu, Junhao Lin, Linfeng Sun, Quang Luan Le, Xuechao Yu, Guanhui Gao, Chuang-Han Hsu, Di Wu, Tay-Rong Chang, Qingsheng Zeng, Fucai Liu, Qi Jie Wang, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, Zexiang Shen, Kazu Suenaga, Zheng Liu Metal-semiconductor Phase-transition in WSe2(1-x)Te2x Monolayer, Advanced Materials 2016, 29, 1603991.
 155. Jiadong Zhou, Fucai Liu, Junhao Lin, Xiangwei Huang, Juan Xia, Bowei Zhang, Qingsheng Zeng, Hong Wang, Chao Zhu, Lin Niu, Xuewen Wang, Wei Fu, Peng Yu, Tay-Rong Chang, Chuang-Han Hsu, Di Wu, Horng-Tay Jeng, Yizhong Huang, Hsin Lin,, Zexiang Shen, Changli Yang, Li Lu, Kazu Suenaga, Wu Zhou, Sokrates T. Pantelides, Guangtong Liu and Zheng Liu Large-area and high-quality 2D transition metal telluride, Advanced Materials 29, 1603471, 2016. Front Cover X-MOL
 156. Xuexia He, WaiLeong Chow,Fucai Liu,BengKang Tay, and Zheng Liu. MoS2/Rubrene van der Waals Heterostructure: Towards Ambipolar Field-effect Transistors and Inverter circuits, Small 11, 1602558, 2016
 157. I. Belopolski, S.-Y. Xu, Y. Ishida, X. Pan, P. Yu, D. S. Sanchez, H. Zheng, M. Neupane, N. Alidoust, G. Chang, T.-R. Chang, Y. Wu, G. Bian, S.-M. Huang, C.-C. Lee, D. Mou, L. Huang, Y. Song, B. Wang, G. Wang, Y.-W. Yeh, N. Yao, J. E. Rault, P. Le Fèvre, F. Bertran, H.-T. Jeng, T. Kondo, A. Kaminski, H. Lin, Z. Liu, F. Song, S. Shin and M. Z. Hasan. Fermi arc electronic structure and Chern numbers in the type-II Weyl semimetal candidate MoxW1-xTe2, Phys. Rev. B 2016, 94, 085127.
 158. Wei Fu, Haiyong He, Zhuhua Zhang, Chunyang Wu, Xuewen Wang, Hong Wang, Qingsheng Zeng, Peng Yu, Linfeng Sun, Xingli Wang, Jiadong Zhou, Zexiang Shen, Chuanhong Jind, Boris I. Yakobson, and Zheng Liu. Strong interfacial coupling of MoS2/g-C3N4 van de Waals solids for highly active water reduction, Nano Energy 27, 44, 2016
 159. Fucai Liu, Lu You, Kyle L. Seyler, Xiaobao Li, Peng Yu, Junhao Lin, Xuewen Wang, Jiadong Zhou, Hong Wang, Haiyong He, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Pradeep Sharma, Xiaodong Xu, Pulickel M. Ajayan, Junling Wang, Zheng Liu. Room-temperature ferroelectricity in CuInP2S6 ultrathin flakes, Nature Communications 2016, 7, 12357.
 160. Fucai Liu, Chao Zhu, Lu You, Shijun Liang, Shoujun Zheng, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Yongmin He, Qingsheng Zeng, Hong Jin Fan, L. K. Ang, Junling Wang, Zheng Liu. 2D Black Phosphorus/SrTiO3 based Programmable Photoconductive Switch, Advanced Materials 2016, 28, 7768.
 161. Xuewen Wang, Xuexia He, Hongfei Zhu, Linfeng Sun, Wei Fu, Xingli Wang, Lai Chee Hoong, Hong Wang, Qingsheng Zeng, Wu Zhao, Jun Wei, Zhong Jin, Zexiang Shen, Jie Liu, Ting Zhang and Zheng Liu Subatomic deformation driven by vertical piezoelectricity from CdS ultrathin films, Science Advances 2016, 2, e1600209 Phys.org, Science and Technolgoy Daily
 162. Haiyong He; Junhao Lin; Wei Fu; Xingli Wang; Hong Wang; Qingsheng Zeng; Quan Gu; Yongmei Li; Cheng Yan; Beng Kang TAY; Can Xue; Xiao Hu; Sokrates T. Pantelides; Wu Zhou; Zheng Liu MoS2/TiO2 Edge-On Heterostructure for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution, Advanced Energy Materials ,6, 1600464, 2016 materialsviewschina
 163. Xinfeng Liu, Lin Niu, etc. Periodic Organic-Inorganic Halide Perovskite Micro-platelet Arrays on Silicon Substrates for Room-Temperature Lasing, Advanced Science 3(11), 1600137, 2016
 164. Varrla Eswaraiah, Qingsheng Zeng, Long Yi and Zheng Liu, Black Phosphorus Nanosheets: Synthesis, Characterization and Applications, Small 12(26), 3480, 2016 (review paper)
 165. Lin Niu, Qingsheng Zeng, Jia Shi, Chunxiao Cong, Chunyang Wu, Fucai Liu, Jiadong Zhou, Wei Fu, Qundong Fu, Chuanhong Jin, Ting Yu, Xinfeng Liu, and Zheng Liu Controlled Growth and Reliable Thickness-dependent Properties of Organic-inorganic Perovskite Platelet Crystal, Advanced Functional Materials 26(29), 5263, 2016
 166. Lei Liu, Qiang Li, Shuai Zhang, Xiaofeng Wang, Søren Vrønning Hoffmann, Jingyuan Li, Zheng Liu, Flemming Besenbacher, Mingdong Dong Identification of a novel parallel β-stand conformation within molecular monolayer of amyloid peptide, Advanced Science 3(6), 1500369, 2016
 167. Fucai Liu, Shoujun Zheng, Apoorva Chaturvedi, Viktor Zólyomi, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Chao Zhu, Peng Yu, Qingsheng Zeng, Neil D. Drummond, Hong Jin Fan, Christian Kloc, Vladimir I. Fal'ko, Xuexia He and Zheng Liu Optoelectronic properties of atomically thin ReSSe with weak interlayer coupling, Nanoscale 8(11), 5826, 2016
 168. Yongmei Li, Haiyong He, Wei Fu, Chenzhong Mu, Xiu-Zhi Tang, Zheng Liu, Dongzhi Chi and Xiao Hu In-grown structure of NiFe mixed metal oxides and CNT hybrid catalysts for oxygen evolution reaction, Chemical Communications 52(7), 1439, 2016
 169. Peng Hu, Jun Ye, Xuexia He, Kezhao Du, Keke k. Zhang, Xingzhi Wang, Qihua Xiong, Zheng Liu, Christian Kloc Control of Radiative Exciton Recombination by Charge Transfer Induced Surface Dipoles in MoS2 and WS2 Monolayers, Scientific Report 2016, 6, 1.
 170. J. Xia, X. Wang, J.L. Kuo, B.K. Tai, S. Chen, Z. Liu, J. Yan, Z.X. Shen Valley polarization in stacked MoS2 by circularly polarized light, Nano Research 10(5), 1618-1626, 2016
 171. Yuda Zhao, Jingsi Qiao, Peng Yu, Zhixin Hu, Ziyuan Lin, Shu Ping Lau, Zheng Liu, Wei Ji, & Yang Chai Extraordinarily Strong Interlayer Interaction in Two-Dimensional Layered PtS2 , Advanced Materials 2016, 23, 2399.
 172. A. Penillard, C. Tripon-Canseliet, M. Rosticher, I. Maksimovic, Z. Liu and E. Géron Effective photoconductivity of exfoliated black phosphorus for optoelectronic switching under 1.55 μm optical excitation, J. Appl. Phys. 119(2), 024506, 2016
 173. Fucai Liu, Shoujun Zheng, Xuexia He, Apoorva Chaturvedi, Junfeng He, Wai Leong Chow, Thomas R. Mion, Xingli Wang, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Hong Jin Fan, Beng Kang Tay, Li Song, Rui-Hua He, Christian Kloc, Pulickel M. Ajayan, Zheng Liu Highly Sensitive Detection of Polarized Light Using Anistropic 2D ReS2, Advanced Functional Materials 26(8), 1169, 2015
 174. Xuexia He, Fucai Liu, Peng Hu, Wei Fu, Xingli Wang, Qingsheng Zeng, Wu Zhao, Zheng Liu Chemical Vapor Deposition of High-Quality and Atomically Layered ReS2, Small 11, 5423, 2015
 175. Lidong Wang, Ye Cui, Bin Li, Shuai Yang, Ruiyu Li, Zheng Liu, Robert Vajtai and Weidong Fei Large-scale synthesis of few-layer graphene from magnesium and different carbon sources and its application in dye-sensitized solar cells, Materials & Design 12, 075, 2015
 176. Sivaramapanicker Sreejith, Reinack Hansen, Hrishikesh Joshi, R. Govindan Kutty, Zheng Liu, Lianxi Zheng, Jinglei Yang, Yanli Zhao Quantum dot decorated aligned carbon nanotube bundles for a performance enhanced photoswitch, Nanoscale 8(16), 8547, 2016
 177. Peng Yu; Xuechao Yu; Wanglin Lu; Hsin Lin; Linfeng Lin; Kezhao Du; Fucai Liu; Wei Fu; Qingsheng Zeng; Zexiang Shen; Chuanhong Jin; Qi Jie Wang; Zheng Liu Fast Photoresponse from 1T Tin Diselenide Atomic Layers, Advanced Functional Materials 26, 137, 2015
 178. Jiaxu Yan, Juan Xia, Xingli Wang, Lei Liu, Jer-Lai Kuo, Beng Kang Tay, Shoushun Chen, Wu Zhou, Zheng Liu, and Zexiang Shen Stacking-dependent interlayer coupling in trilayer MoS2 with broken inversion symmetry, Nano Letters 15, 8155, 2015
 179. Gong, Yongji; Lin, Zhong; Ye, Gonglan; Shi, Gang; Feng, Simin; Lei, Yu; Elías, Ana Laura; Perea-Lopez, Nestor; Vajtai, Robert; Terrones, Humberto; Liu, Zheng; Terrones, Mauricio; Ajayan, Pulickel Te-Assisted Low-Temperature Synthesis of MoS2 and WS2 Monolayers, ACS Nano 9, 11658, 2015
 180. Lin Niu, Xinfeng Liu, Chunxiao Cong, Chunyang Wu, Di Wu, Tay Rong Chang, Hong Wang, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Xingli Wang, Wei Fu, Peng Yu, Qundong Fu, Sina Najmaei, Zhuhua Zhang, Boris I. Yakobson, Beng Kang Tay, Wu Zhou, Horng Tay Jeng, Hsin Lin, Tze Chien Sum, Chuanhong Jin, Haiyong He, Ting Yu, and Zheng Liu Controlled Synthesis of Organic/Inorganic van der Waals Solid for Tunable Light-matter Interactions, Advanced Materials, 2015, 27, 7800.
 181. Jiadong Zhou, Qingsheng, Zeng, Danhui Lv, Linfeng Sun, Lin Liu, Wei Fu, Fucai Liu, Zexiang Shen, Chuanhong Jin, Zheng Liu Controlled Synthesis of High-quality Monolayered a-In2Se3 via Physical Vapor Deposition, Nano Letters 15(10), 6400, 2015
 182. Zhou, Wu; Lin, Junhao; Gong, Yongji; Wang, Xingli; Tay, Beng Kang; Lou, Jun; Liu, Zheng; Pantelides, Sokrates T.; Ajayan, Pulickel M Interfaces in Two-Dimensional Heterostructures of Transition Metal Dichalcogenides, Microscopy and Microanalysis 21(S3), 105-106, 2015
 183. Chaoliang Tan, Peng Yu, Yanling Hu, Junze Chen, Ying Huang, Yongqing Cai, Zhimin Luo, Bing Li, Qipeng Lu, Lianhui Wang, Zheng Liu and Hua Zhang High-Yield Exfoliation of Ultrathin Two-Dimensional Ternary Chalcogenide Nanosheets for Highly Sensitive and Selective Fluorescence DNA Sensors, JACS 137(32), 10430, 2015
 184. Yongji Gong, Sidong Lei, Gonglan Ye, Bo Li, Yongmin He, Kunttal Keyshar, Xiang Zhang, Qizhong Wang, Jun Lou, Zheng Liu, Robert Vajtai, Wu Zhou and Pulickel M. Ajayan Two-Step Growth of Two-Dimensional WSe2/MoSe2 Heterostructures, Nano Letters 2015, 15(9): 6135-6141.
 185. Shoujun Zheng, Linfeng Sun, Xiaohao Zhou, Fucai Liu, Zheng Liu, Zexiang Shen, Hong Jin Fan Coupling and Interlayer Exciton in Twist-Stacked WS2 Bilayers, Advanced Optical Materials 2015, 3(11): 1600-1605.
 186. Xuexia He, Fucai Liu, Peng Hu, Wei Fu, Xingli Wang, Qingsheng Zeng, Wu Zhao, Zheng Liu Electric-double-layer Transistors Based on Two Dimensional Materials, Acta Chimica Sinca 2015, 73(9): 924-935. REVIEW PAPER
 187. Fucai Liu, Wai Leong Chow, Xuexia He, Peng Hu, Shoujun Zheng, Xingli Wang, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Wei Fu, Peng Yu, Qingsheng Zeng, Hong Jin Fan, Beng Kang Tay, Christian Kloc, Zheng Liu Van der Waals p-n junction based on an organic-inorganic heterostructure, Advanced Functional Materials 2015, 25(36): 5865-5871.
 188. Yongji Gong, Huilong Fei, Xiaolong Zou, Wu Zhou, Shubin Yang, Gonglan Ye, Zheng Liu, Zhiwei Peng, Jun Lou, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson, James M. Tour, Pulickel M. Ajayan Boron- and Nitrogen-Substituted Graphene Nanoribbons as Efficient Catalysts for Oxygen Reduction Reaction, Chemistry of Materials, 2015, 27(4): 1181-1186.
 189. Shoujun Zheng, Linfeng Sun, Tingting Yin, AlexanderM. Dubrovkin, Fucai Liu, Zheng Liu, Ze Xiang Shen, Hong Jin Fan Monolayers of WxMo1-xS2 Alloy Heterostructure with In-plane Composition Variations, Appl. Phys. Lett. 2015, 106(6): 063113.
 190. Yongji Gong, Junhao Lin, Xingli Wang, Gang Shi, Sidong Lei, Zhong Lin, Xiaolong Zou, Gonglan Ye, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, Beng Kang Tay, Jun Lou, Sokrates T. Pantelides, Zheng Liu, Wu Zhou, Pulickel M. Ajayan Vertical and In-Plane Heterostructures from WS2/MoS2 Monolayers, Nature Materials 2014, 13, 1135-1142.
 191. Zheng Liu†, Matin Amani, Sina Najmaei, Quan Xu, Xiaolong Zou, Wu Zhou, Ting Yu, Caiyu Qiu, A. Glen Birdwell, Frank J. Crowne, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson5, Zhenhai Xia, Madan Dubey, Pulickel M. Ajayan and Jun Lou Strain and Structure Heterogeneity in MoS2 Atomic Layers Grown by Chemical Vapor Deposition, Nature Communications 2014, 5, 5246.
 192. Qingsheng Zeng, Hong Wang, Wei Fu, Yongji Gong, Wu Zhou, Pulickel M. Ajayan, Jun Lou and Zheng Liu Band Engineering for Novel Two-dimensional Atomic Layers, Small 2015, 11(16): 1868-1884. REVIEW PAPER
 193. Hong Wang, Fucai Liu, Zheyu Fang, Wu Zhou and Zheng LiuTwo-dimensional heterostructures: fabrication, characterization, and application, Nanoscale 2014, 6(21): 12250-12272. REVIEW PAPER
 194. Wuewen Wang, Zuoping Xiong, Zheng Liu and Ting Zhang Exfoliation at the Liquid/Air Interface to Assemble Reduced Graphene Oxide Ultrathin Films for a Flexible Noncontact Sensing Device, Advanced Materials 2015, 27, 1370.
 195. Yimin Kang, Sina Najmaei, Zheng Liu, Yanjun Bao, Yumin Wang, Xing Zhu, Naomi J. Halas, Peter Nordlander, Pulickel M. Ajayan, Jun Lou, Zheyu Fang. Plasmonic Hot Electron Induced Structural Phase Transition in a MoS2 Monolayer, Advanced Materials 2014, 26, 6467.
 196. Sina Najmaei, Matin Amani, Matthew L. Chin, Zheng Liu, A. Glen Birdwell, Terrance P. O'Regan, Pulickel M. Ajayan, Madan Dubey and Jun Lou. Electrical Transport Properties of Polycrystalline Monolayer Molybdenum Disulfide, ACS Nano 2014, 8(8): 7930-7937.
 197. Peng Zhang, Lulu Ma, Feifei Fan, Zhi Zeng, Cheng Peng, Phillip Loya, Zheng Liu, Yongji Gong, Jiangnan Zhang, Xing-xiang Zhang, Pulickel Ajayan, Ting Zhu, and Jun Lou. Fracture Toughness of Graphene, Nature Communications 2014, 5, 1.
 198. Gang Shi, Yuranan Hanlumyuang, Zheng Liu, Yongji Gong, Weilu Gao, Bo Li, Junichiro Kono, Jun Lou, Robert Vajtai, Pradeep Sharma and Pulickel M. Ajayan. Boron Nitride-Graphene Nanocapacitor and the Origins of Anomalous Size-Dependent Increase of Capacitance, Nano Letters 2014, 14(4): 1739-1744.
 199. Xin Lu, M. Iqbal Bakti Utama, Junhao Lin, Xue Gong, Jun Zhang, Yanyuan Zhao, Sokrates T. Pantelides, Jingxian Wang, Zhili Dong, Zheng Liu, Wu Zhou, and Qihua Xiong. Large-Area Synthesis of Monolayer and Few-Layer MoSe2 Films on SiO2 Substrates, Nano Letters 2014, 14(5): 2419-2425.
 200. Xingli Wang, Yongji Gong, Gang Shi, Wai Leong Chow, kunttal Keyshar, Gonglan Ye, Robert Vajtai, Jun Lou, Zheng Liu, Emilie Ringe, Beng Kang Tay, and Pulickel M Ajayan. Chemical Vapor Deposition Growth of Crystalline Monolayer MoSe2, ACS Nano 2014, 8(5): 5125-5131.
 201. Z. Fang, Y. Wang, A.E. Schlather, Z. Liu, P.M. Ajayan, F.J. Garcia de Abajo, P. Nordlander, X. Zhu, and N.J. Halas. Active Tunable Absorption Enhancement with Graphene Nanodisk Arrays Nano Letters, 2014, 14(1): 299-304.
 202. Y. Gong, G. Shi, Z. Zhang, W. Zhou, J. Jung, W. Gao, L. Ma, Y. Yang, S. Yang, G. You, R. Vajtai, Q. Xu, A. MacDonald, B. I. Yakobson, J. Lou, Z. Liu, and P.M. Ajayan. Direct chemical conversion of graphene to boron- and nitrogen- and carbon-containing atomic layers. Nature Communications 2014, 5, 3193. |  Download( Corresponding author)
 203. Y.J. Gong, Z. Liu, A.R. Lupini, G. Shi, J.H. Lin, S. Najmaei, Z. Lin, A.L. Elías, A. Berkdemir, G. You, H. Terrones, M. Terrones, R. Vajtai, S.T. Pantelides, S.J. Pennycook, J. Lou, W. Zhou, P.M. Ajayan. Band Gap Engineering and Layer-by-Layer Mapping of Selenium-Doped Molybdenum Disulfide Nano Letters 2014, 14, 442  |  Download ( Equally first author)
 204. A. Hoggard, L.Y. Wang, L.L. Ma, Y. Fang, G. You, J. Olson, Z. Liu, W.S. Chang, P.M. Ajayan and S. Link. Using the Plasmon Linewidth To Calculate the Time and Efficiency of Electron Transfer between Gold Nanorods and Graphene, ACS Nano 2013, 7, 11209-11217. | Download
 205. J.X. Zhu, L.J. Cao, Y.S. Wu, Y.J. Gong, Z. Liu, H.E. Hoster, Y.H. Zhang, S.T. Zhang, S.B. Yang, Q.Y. Yan, P.M. Ajayan, R. Vajtai. Building 3D Structures of Vanadium Pentoxide Nanosheets and Application as Electrodes in Supercapacitors, Nano Letters 2013, 13, 5408-5413. | Download
 206. Z. Liu, Y.J. Gong, W. Zhou, L.L. Ma, J.J. Yu, J.C. Idrobo, J. Jung, A.H. MacDonald, R. Vajtai, J. Lou, P.M. Ajayan. Ultrathin high-temperature oxidation-resistant coatings of hexagonal boron nitride. Nature Communications 2013, 4, 2541.  | Download
 207. S. Najmaei, Z. Liu, W. Zhou, X.L. Zou, G. Shi, S.D. Lei, B.I. Yakobson, J.C. Idrobo, P.M. Ajayan, J. Lou. Vapour phase growth and grain boundary structure of molybdenum disulphide atomic layers. Nature Materials 2013, 12, 754.  | Download
 208. Z. Liu, L.L. Ma, G. Shi, W. Zhou, Y.J. Gong, S.D. Lei, X.B. Yang, J.N. Zhang, J.J. Yu, K.P. Hackenberg, A. Babakhani, J.C. Idrobo, R. Vajtai, J. Lou, P.M. Ajayan. In-plane heterostructures of graphene and hexagonal boron nitride with controlled domain sizes. 2013, 8, 119.  | Download
 209. B. Muchharla, A. Pathak, Z. Liu, L. Song, T. Jayasekera, S. Kar, R. Vajtai, L. Balicas, P.M. Ajayan, S. Talapatra, N. Ali. Tunable Electronics in Large-Area Atomic Layers of Boron-Nitrogen-Carbon. Nano Letters 2013, 13, 3476-3481. | Download
 210. S.B. Yang, Y.J. Gong, Z. Liu, L. Zhan, D.P. Hashim, L.L. Ma, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Bottom-up Approach toward Single-Crystalline VO2-Graphene Ribbons as Cathodes for Ultrafast Lithium Storage. Nano Letters 2013, 13, 1596-1601. | Download
 211. S.D. Lei, L.H. Ge, Z. Liu, S. Najmaei, G. Shi, G. You, J. Lou, R. Vajtai, P.M Ajayan. Synthesis and Photoresponse of Large GaSe Atomic Layers. Nano Letters 2013, 13, 2777-2781. | Download
 212. W. Zhou, X.L. Zou, S. Najmaei, Z. Liu, Y.M. Shi, J. Kong, J. Lou, P.M Ajayan, B.I. Yakobson, J.C. Idrobo. Intrinsic Structural Defects in Monolayer Molybdenum Disulfide. Nano Letters 2013, 13, 2615-2622. | Download
 213. Z.Y. Fang, S. Thongrattanasiri, A. Schlather, Z. Liu, L.L. Ma, Y.M. Wang, P.M Ajayan, P. Nordlander, N.J. Halas, F.J.G.de. Abajo. Gated Tunability and Hybridization of Localized Plasmons in Nanostructured Graphene. ACS Nano 2013, 7, 2388-2395. | Download
 214. Y.C. Zhao, Z. Liu, G.T. Liu, K.H. Zheng, L.J. Hu, W.J. Ma, Y. Ren, C.Z. Gu, S.S. Xie, L.F. Sun. Low-Temperature, Directly Depositing Individual Single-Walled Carbon Nanotubes for Fabrication of Suspended Nanotube Devices. The Journal of Physical Chemistry C 2013, 117, 16256-16262. | Download
 215. M.L. Chin, A.G. Birdwell, T.P. ORegan, S. Najmaei, Z. Liu, P.M. Ajayan, J. Lou, M. Dubey. Electrical performance of monolayer MoS2 field-effect transistors prepared by chemical vapor deposition. Applied Physics Letters2013, 102, 193017. | Download
 216. N.A. Lanzillo, A.G. Birdwell, M. Amani, F.J. Crowne, P.B. Shah, S. Najmaei, Z. Liu, P.M Ajayan, J. Lou, M. Dubey, S.K. Nayak, T.P. O'Regan. Temperature-dependent phonon shifts in monolayer MoS2. Applied Physics Letters 2013, 103, 093102. | Download
 217. O.M. Nayfeh, A.G. Birdwell, C. Tan, M. Dubey, H. Gullapalli, Z. Liu, A.L.M. Reddy, P.M Ajayan. Increased mobility for layer-by-layer transferred chemical vapor deposited graphene/boron-nitride thin films. Applied Physics Letters 2013, 102, 103115. | Download
 218. Y.J. Gong, S.B. Yang, Z. Liu, L.L. Ma, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Graphene-Network-Backboned Architectures for High-Performance Lithium Storage. 2013, 25, 3979-3984. | Download
 219. L.J. Cao, S.B. Yang, W. Gao, Z. Liu, Y.J. Gong, L.L. Ma, G. Shi, S.D. Lei, Y.H. Zhang, S.T. Zhang, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Direct Laser-Patterned Micro-Supercapacitors from Paintable MoS2 Films. 2013, 7, 2905-2910. | Download
 220. Y.J. Zhan, Z. Liu, S. Najmaei, P.M. Ajayan, J. Lou. Large-area vapor-phase growth and characterization of MoS2 atomic layers on a SiO2 substrate. 2012, 8, 966-971.>100 citations | Download
 221. Z. Yan, L.L. Ma, Y. Zhu, I. Lahiri, M.G. Hahm, Z. Liu, S.B. Yang, C.S. Xiang, W. Lu, Z.W. Peng, Z.Z. Sun, c. Kittrell, J. Lou, W.B. Choi, P.M. Ajayan, J.M. Tour. Three-Dimensional Metal-Graphene-Nanotube Multifunctional Hybrid Materials. 2012, 7, 58-64. | Download
 222. L. Song, G. Toth, J.Q. Wei, Z. Liu, W. Gao, L.J. Ci, R. Vajtai, M. Endo, P.M. Ajayan. Sharp burnout failure observed in high current-carrying double-walled carbon nanotube fibers. Nanotechnology 2012, 23, 015703-015703. | Download
 223. L. Song, Z. Liu, A.L.M. Reddy, N.T. Narayanan, J.Taha-Tijerina, J. Peng, G.H. Gao, J. Lou, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Binary and ternary atomic layers built from carbon, boron, and nitrogen. 2012, 24, 4878-4895. | Download
 224. J. Peng, W. Gao, B.K. Gupta, Z. Liu, R.Romero-Aburto, L.H. Ge, L. Song, L.B. Alemany, X.B. Zhan, G.H. Gao, S.A. Vithayathil, B.A. Kaipparettu, A.A. Marti, T. Hayashi, J.J. Zhu, P.M. Ajayan. Graphene quantum dots derived from carbon fibers. 2012, 12, 844-849. | Download
 225. T.N. Narayanan, Z. Liu, P.R. Lakshmy, W. Gao, Y. Nagaoka, D.Sakthi Kumar, J. Lou, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Synthesis of reduced graphene oxide-Fe3O4 multifunctional freestanding membranes and their temperature dependent electronic transport properties. Carbon 2012, 50, 1338-1345. | Download
 226. S. Najmaei, Z. Liu, P.M. Ajayan, J. Lou. Thermal effects on the characteristic Raman spectrum of molybdenum disulfide (MoS2) of varying thicknesses. Applied Physics Letters 2012, 100, 013106. | Download
 227. Z. Liu, Y.J. Zhan, G. Shi, S. Moldovan, M. Gharbi, L. Song, L.L. Ma, W. Gao, J.Q. Huang, R. Vajtai, F. Banhart, P. Sharma, J. Lou, P.M. Ajayan. Anomalous high capacitance in a coaxial single nanowire capacitor. 2012, 3, 879.  | Download
 228. H. Gao, L. Song, W.H. Guo, L. Huang, D.Z. Yang, F. Wang, Y.L. Zuo, X.L. Fan, Z. Liu, W. Gao, R. Vajtai, K. Hackenberg, P.M. Ajayan. A simple method to synthesize continuous large area nitrogen-doped graphene. Carbon 2012, 50, 4476-4482. | Download
 229. H. Gao, Z. Liu, L. Song, W.H. Guo, W. Gao, L.J. Ci, A. Rao, W.J. Quan, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Synthesis of S-doped graphene by liquid precursor. Nanotechnology 2012, 23, 275605-275605. | Download
 230. G.H. Gao, W. Gao, E. Cannuccia, J.Taha-Tijerina, L. Balicas, A. Mathkar, T.N. Narayanan, Z. Liu, B.K. Gupta, J. Peng, Y.S. Yin, A. Rubio, P.M. Ajayan. Artificially Stacked Atomic Layers: Toward New van der Waals Solids. 2012, 12, 3518-3525. | Download
 231. Z.Y. Fang, Y.M. Wang, Z. Liu, A. Schlather, P.M. Ajayan, F.H.L. Koppens, P. Nordlander, N.J. Halas. Plasmon-induced doping of graphene. 2012, 6, 10222-10228. | Download
 232. Z.Y. Fang, Z. Liu, Y.M. Wang, P.M. Ajayan, P. Nordlander, N.J. Halas. Graphene-antenna sandwich photodetector. 2012, 12, 3808-3813. | Download
 233. Z. Yan, Z.W. Peng, Z.Z. Sun, J. Yao, Y. Zhu, Z. Liu, P.M. Ajayan, J.M. Tour. Growth of Bilayer Graphene on Insulating Substrates. 2011, 5, 8187-8192. | Download
 234. Z. Liu, L. Song, S.Z. Zhao, J.Q. Huang, L.L. Ma, J.N. Zhang, J. Lou, P.M. Ajayan. Direct growth of graphene/hexagonal boron nitride stacked layers. 2011, 11, 2032-2037. | Download
 235. Z. Liu, L.J. Hu, J. Liu, C.Y. Qiu, H.Q. Zhou, D.P. Hashim, G. Shi, C. Peng, S. Najmaei, L.F. Sun, J. Lou, P.M. Ajayan. Correlation between droplet-induced strain actuation and voltage generation in single-wall carbon nanotube films. 2011, 11, 5117-5122. | Download
 236. W. Gao, N. Singh, L. Song, Z. Liu, A.L.M. Reddy, L.J. Ci, R. Vajtai, Q. Zhang, B.Q. Wei, P.M. Ajayan. Direct laser writing of micro-supercapacitors on hydrated graphite oxide films. 2011, 6, 496-500. | Download
 237. H.Q. Zhou, H.C. Yang, C.Y. Qiu, Z. Liu, F. Yu, M.J. Chen, L.J. Hu, X.X. Xia, H.F. Yang, C.Z. Gu, L.F. Sun. Experimental Evidence of Local Magnetic Moments at Edges of n-Layer Graphenes and Graphite. The Journal of Physical Chemistry C2011, 115, 15785. | Download
 238. L.J. Hu, J. Liu, Z. Liu, C.Y. Qiu, H.Q. Zhou, L.F. Sun. Thermal properties of single-walled carbon nanotube crystal. Chinese Physics B 2011, 20, 096101. | Download
 239. H.Q. Zhou, H.C. Yang, C.Y. Qiu, Z. Liu, F. Yu, L.J. Hu, X.X. Xia, H.F. Yang, C.Z. Gu, L.F. Sun. Aggregation of ferromagnetic and paramagnetic atoms at edges of graphenes and graphite. Chinese Physics B 2011, 20, 026803. | Download
 240. C.Y. Qiu, H.Q. Zhou, M.J. Chen, Z. Liu, L.F. Sun. Conformation Transition of Single-Layer Graphene and Its Raman Spectroscopy. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2010, 10, 7481-7484. | Download
 241. Z. Liu, K.H. Zheng, L.J. Hu, J. Liu, C.Y. Qiu, H.Q. Zhou, H.B. Huang, H.F. Yang, M. Li, C.Z. Gu, S.S. Xie, L.J. Qiao, L.F. Sun. Surface-Energy Generator of Single-Walled Carbon Nanotubes and Usage in a Self-Powered System. 2010, 22, 999. | Download
 242. J. Liu, K.H. Zheng, Z. Liu, L.J. Hu, L.F. Sun. Direct transition of potential of water droplets to electric energy using aligned single-walled carbon nanotubes. Chinese Physics B 2010, 19, 066101. | Download
 243. J. Liu, W. He, L.J. Hu, Z. Liu, H.Q. Zhou, X. Wu, L.F. Sun. Visible light detection using single-walled carbon nanotube film and gold nanoparticles or nanorods. Journal Of Applied Physics 2010, 107, 094311. | Download
 244. Z. Liu, J. Liu, L.J. Hu, C.Y. Qiu, H.Q. Zhou, L.F. Sun. Percolation Effect on the Conductivity of Single-Walled Carbon Nanotube Network. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2010, 10, 7307. | Download
 245. H.Q. Zhou, C.Y. Qiu, Z. Liu, H.C. Yang, L.J. Hu, J. Liu, H.F. Yang, C.Z. Gu, L.F. Sun. Thickness-Dependent Morphologies of Gold on N-Layer Graphenes. 2009, 132, 944-946. | Download
 246. G.T. Liu, Z. Liu, Y.C. Zhao, W.J. Ma, K.H. Zheng, H.B. Huang, L.F. Sun, S.S. Xie. Novel Resistance Behavior of Single-Walled Carbon Nanotubes Under Large Currents. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2010, 9, 1357. | Download
 247. H.B. Huang, Z. Liu, Y.C. Zhao, K.H. Zheng, S.S. Xie, L.F. Sun. Well-Aligned Multi-Walled Carbon Nanotubes and Their Photoresponse. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2010, 9, 1326. | Download
 248. Y.C. Zhao, W.J. Ma, L. Song, Z. Liu, G.T. Liu, Z.X. Zhang, Y.L. Yang, Y.J. Guo, D.L. Ma, S.S. Xie, L.F. Sun. Surface-Enhanced/Normal Raman Scattering Studies on an Isolated and Individual Single-Walled Carbon Nanotube. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2009, 9, 1308. | Download
 249. Z. Liu, G.T. Liu, Y.C. Zhao, K.H. Zheng, H.B. Huang, Y.L. Yang, C. Wang, C.Z. Gu, S.S. Xie, L.F. Sun. Oxygen Desorption from Single-Walled Carbon Nanotubes by Camera Flash. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2009, 9, 1354. | Download
 250. H.B. Liu, Z. Liu, X.M. Qian, Y.B. Guo, S. Cui, L.F. Sun, Y. Song, Y.L. Li, D.B. Zhu. Field Emission and Electrical Switching Properties of Large-Area CuTCNQ Nanotube Arrays. Crystal Growth & Design 2009, 10, 237-243. | Download
 251. G.T. Liu, Y.C. Zhao, K.H. Zheng, Z. Liu, W.J. Ma, Y. Ren, S.S. Xie, L.F. Sun. Coulomb explosion: a novel approach to separate single-walled carbon nanotubes from their bundle. Nano Letters 2008, 9, 239-244. | Download
 252. Y.C. Zhao, Z. Liu, W.G. Chu, L. Song, Z.X. Zhang, D.L. Yu, Y.J. Tian, S.S. Xie, L.F. Sun. Large-Scale Synthesis of Nitrogen-Rich Carbon Nitride Microfibers by Using Graphitic Carbon Nitride as Precursor. Advanced Materials 2008, 20, 1777-1781. | Download
 253. Y.C. Zhao, L. Song, K. Deng, Z. Liu, Z.X. Zhang, Y.L. Yang, C. Wang, H.F. Yang, A.Z. Jin, Q. Luo, C.Z Gu, S.S. Xie, L.F. Sun. Individual Water-Filled Single-Walled Carbon Nanotubes as Hydroelectric Power Converters. Advanced Materials 2008, 20, 1-5. | Download
 254. K.H. Zheng, Y.C. Zhao, K. Deng, Z. Liu, L.F. Sun, Z.X. Zhang, L. Song, H.F. Yang, C.Z. Gu, S.S. Xie. Effectively enhanced oxygen sensitivity of individual ZnO tetrapod sensor by water preadsorption. Applied Physics Letters 2008, 92, 213116. | Download
 255. G.T. Liu, Y.C. Zhao, K. Deng, Z. Liu, W.G. Chu, J.R. Chen, Y.L. Yang, K.H. Zheng, H.B. Huang, W.J. Ma, L. Song, H.F. Yang, C.Z. Gu, G.H. Rao, C. Wang, S.S. Xie, L.F. Sun. Highly dense and perfectly aligned single-walled carbon nanotubes fabricated by diamond wire drawing dies. Nano Letters 2008, 8, 1071-1075. | Download
 256. Z.X. Zhang, L.F. Sun, Y.C. Zhao, Z. Liu, D.F. Liu, L. Cao, B.S. Zou, W.Y. Zhou, C.Z. Gu, S.S. Xie. ZnO tetrapods designed as multiterminal sensors to distinguish false responses and increase sensitivity. Nano Letters 2008, 8, 652-655. | Download
 257. G.T. Liu, Z. Liu, Y.C. Zhao, K.H. Zheng, H.B. Huang, W.J. Ma, C.Z. Gu, L.F. Sun, S.S. Xie. Large photocurrent generated by a camera flash in single-walled carbon nanotubes. Journal of Physics D: Applied Physics 2007, 40, 6898-6901. | Download