FACULTY

Sourav S Bhowmick Gao Cong
Arijit Khan Cheng Long
Siqiang Luo

AFFILIATE MEMBERS

Shafiq R Joty

POST DOCS

 • Huey Eng Chua
        Advisor: Sourav S Bhowmick
 • Kaiyu Feng
        Advisor: Gao Cong
 • Xiangyu Ke
        Advisor: Arijit Khan

Ph.D. STUDENTS

 • Liang Zhang
        Advisor: Cheng Long
 • Shaowen Zhou
        Advisor: Cheng Long
 • Kaixin Wang
        Advisor: Cheng Long
 • Kaiqiang Yu
        Advisor: Cheng Long
 • Kaijun Liu
        Advisor: Cheng Long
 • Zheng Wang
        Advisor: Cheng Long
 • Rakkaradi Appan
        Advisor: Arijit Khan
 • Arkaprava Saha
        Advisor: Arijit Khan
 • Zhao Lin
        Advisor: Arijit Khan
 • Yue Chen
        Advisor: Gao Cong
 • Chin Jin Yao
        Advisor: Gao Cong
 • Yile Chen
        Advisor: Gao Cong
 • Junghoon Kim
        Advisor: Gao Cong
 • Zizhong Meng
        Advisor: Gao Cong
 • Balsebre Pasquale
        Advisor: Gao Cong
 • Hui Li
        Advisor: Sourav S Bhowmick