Organizing Committee

 

 

Franck CHOLLET (School of Mech & Prod Eng, NTU)

Han Huang (Singapore Inst of Manufacturing Techn)

Weimin Huang (School of Mech & Prod Eng, NTU)

Yinong LIU (Univ of Western Australia)

Yong Liu, Chairman (School of Mech & Prod Eng, NTU)

Li Lu (School of Mech Eng, National Univ of Singapore)

Chenghuat Ong (DSO National Laboratories, Singapore)

Qingping SUN (Hong Kong Univ of Sci and Techn)

Zeliang Xie (School of Materials Eng, NTU)